fredag 21 juni 2024
Är samer diskriminerade i Sverige? Foto: Marie Enoksson.

Etnisk diskriminering

Blir samer diskriminerade i Sverige? Med regelbundna mellanrum får Sverige internationell kritik för sitt sätt att hantera samefrågorna.

Internationella konventioner
Det främsta internationella instrumentet för att motverka etnisk diskriminering utgörs av FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (rasdiskrimineringskonventionen). Konventionen syftar till att garantera alla människor, oavsett ursprung, absolut och fullständig rätt till alla tänkbara mänskliga rättigheter.

Europakonventionen
Europakonventionen innehåller i artikel 14 ett diskrimineringsförbud. Ett tilläggsprotokoll 12 till konventionen, som innehåller ett generellt diskrimineringsförbud, har antagits. Även i EG-rätten, till exempel artikel 13 i EG-fördraget och artikel 21 i EU-stadgan, finns bestämmelser där diskriminering förbjuds.

CERD
Efterlevnaden av FN:s konvention om rasdiskriminering bevakas av en särskilt tillsatt kommitté, CERD (Committee on the Eliminiation of Racial Discrimination). Kommittén har rätt att ta emot klagomål från en stat gentemot en annan. Kommittén kan också ta emot individuella klagomål mot stater som erkänt dess kompetens på detta område, något som Sverige har gjort. Regeringen är skyldig att med regelbundna intervall rapportera till kommittén om genomförandet av konventionsbestämmelserna.

Skarp kritik från CERD
Rasdiskrimineringskommittén CERD har varit konkret i sina rekommendationer. Kommittén har genom åren framfört att:

 • bevisbördereglerna måste förändras i rättegångar om markrättigheter så att bevisbördan inte bara ligger på samebyarna
 • att samebyarna måste få ekonomiskt stöd för att kunna försvara sina landrättigheter i domstol
 • att gränsdragningskommissionens arbete ska färdigställas och att samernas muntliga traditioner och bristen på skriftlig samisk dokumentation ska beaktas
 • att Sveriges minerallagstiftning måste förändras så att samers rätt till Free, Prior and Informed Consent (Fritt Informerat Förhandssamtycke) enligt internationell standard respekteras, när utvinning av naturresurser sker på traditionella marker
 • att samebyarna på ett adekvat sätt måste kompenseras för Sveriges rovdjurspolitik genom lämpliga överenskommelser
 • att Sverige ska medverka till förhandlingar och antagande av Nordisk samekonvention och ratificera ILO-konvention nr 169
 • att Sverige ska lagstifta om att skydda samernas rätt till sina traditionella landområden
 • att Sverige ska vidta åtgärder för att motverka och dokumentera hatbrott och diskriminering och väcka åtal när så krävs
 • att Sverige ska försäkra sig om att inte vissa samiska grupper åsidosätts när relevant lagstiftning tillämpas

Rapport från DO
Sommaren 2008 kom Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) med sin rapport "Diskriminering av samer - samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv". EU ställer krav på att likabehandlingsmyndigheter ska genomföra oberoende undersökningar och publicera oberoende rapporter om diskriminering. Syftet med rapporten är att synliggöra samers erfarenheter och föreslå åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Några exempel på samers upplevelser av diskriminering och trakasserier, är:

 • Modersmålsundervisning i korridorer efter skoltidens slut.
 • Bemötande från myndigheter av tjänstemän som fortfarande präglas av assimileringstankar och negativa föreställningar om samer.
 • Samers kultur används i kommuners marknadsföring samtidigt som deras rättigheter åsidosätts.
 • Samer blir inte bemötta som individer utan kategoriseras utifrån föreställningar om samer som grupp.


Förslag till förändring
På grund av den historiska assimilerings- och utbildningspolitiken hotas de samiska språken. Kraftfulla åtgärder behövs för att stärka språkens ställning. Det finns en ömsesidig misstro mellan samerna och myndigheter på lokal och nationell nivå som bottnar i historiska oförrätter. Kommunerna inom förvaltningsområdet bör därför, tillsammans med samerna, utforma åtgärder som säkerställer samernas lagliga rättigheter. Minoritetslagstiftningen kan kompletteras med effektiva sanktioner. Ett oberoende tillsynsorgan skulle kunna inrättas som får möjlighet att bevaka och säkerställa att samerna får del av sina rättigheter som urfolk och nationell minoritet.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-12-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?