lördag 20 juli 2024

Regeringsuppdrag Jämställdhet

Sametinget har under 2010-2011 arbetat med ett regeringsuppdrag att genomföra särskilda insatser för att stärka de samiska kvinnornas delaktighet i samhällslivet.

Syfte
Projektet syftar till att bidra till jämställdhet i det samiska samhället genom att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet.

Innehåll
Inom ramen för uppdraget ska Sametinget bistå partier med utbildningsinsatser och metodstöd för att främja det interna jämställdhetsarbetet och underlätta både mäns och kvinnors delaktighet i politiskt arbete. Sametinget ska anordna seminarier kring jämställdhetsfrågor för att öka kunskapsnivån bland Sametingets personal, sameföreningar och samebyar. Enligt uppdraget ska även ett erfarenhetsutbyte med företrädare från Finland, Norge och Ryssland påbörjas. Ett förslag på en långsiktig lösning för det fortsatta jämställdhetsarbetet inom ramen för Sametingets ordinarie arbete ska utformas.

Jämställdhetsprogram 2004
Sametinget antog år 2004 ett jämställdhetsprogram med syfte att arbeta för ökad jämställdhet i det samiska samhället. I programmets sätts mål upp för att uppnå ett jämställt samiskt samhälle och olika åtgärder pekas ut för att genomföra detta. En del av målen i programmet har uppfyllts, bland annat uppnådde Sametingets plenum en jämn könsfördelning vid valet 2009 men på grund av framförallt resursbrist har programmet inte implementerats fullt ut i dagsläget.

Satsningar 2008 och 2009
Sametinget har under 2008 och 2009 genomfört särskilda satsningar på jämställdhet utifrån uppdrag regeringen gett. Man har bland annat arbetat med fördelning av medel till partierna för att arbeta med jämställdhet och föreläsningar för politiker och tjänstemän. Satsningarna som genomfördes under perioden resulterade bland annat i att plenum vid Sametingsvalet 2009 fick en jämn könsfördelning i plenum, Sametinget fick sin första kvinnliga styrelseordförande och partierna har genom de medel de tilldelades för att arbeta med jämställdhet, fått en annan syn på hur de ska arbeta med jämställdhet.

Satsningar
Inom ramen för projektet kommer både mindre och större satsningar att äga rum. Det kan vara intern kompetensutveckling, seminarier och uppföljningsmöten. Den stora satsningen var den framtidskonferens som Sametinget anordnade i Lycksele i början av november 2010. Där var ett tema just jämställdhet. Läs mer om konferensen

Måluppfyllelse
Eftersom projektet enbart kan kontrollera utfallsmålen fullt ut genom projektets aktiviteter, är det dessa mål som kommer att ligga till grund för mätningen av projektets måluppfyllelse. Resultat- och effektmålen är en viktig del i ett mer långsiktigt arbete med jämställdhet men uppfyllelsen av dessa kommer inte mätas av projektet. 

Utfallsmål för projektet:

 • Politiker, tjänstemän, samebyar och samiska organisationer har fått ökad kunskap om jämställdhet.
 • Sametinget har uppnått fler av målsättningarna i sitt jämställdhetsprogram än år 2009. 
 • Information om på vilka sätt jämställdheten i det samiska samhället brister har hämtats in och ligger till grund för ett fortsatt jämställdhetsarbete inom Sametinget.
 • Ett erfarenhets- och kunskapsutbyte har påbörjats med samiska företrädare i Finland, Norge och Ryssland rörande jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och missbruk. 

Resultatmål för projektet:

 • Sametinget arbetar strategiskt med jämställdhet.
 • Sametinget har genom sitt jämställdhetsarbete bidragit till ökad kunskap om jämställdhet i det samiska samhället.
 • Sametingets jämställdhetsprogram är implementerat.
 • Erfarenheter och kunskap om jämställdhet och jämställdhetsarbete sprids i Sápmi.
Effektmål för projektet:
 • Samiska kvinnors ställning i det politiska beslutsfattandet har stärkts.
 • Samiska kvinnors deltagande i den politiska processen har främjats. 
 • Samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet har stärkts. 
 • Sametinget har påbörjat ett långsiktigt arbete med att formulera den samiska identiteten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 • Jämställdhet har definierats som en angelägen fråga i det samiska samhället.

Målgrupper:

 • Politiker i Sametingets plenum
 • Personal på Sametingets kansli
 • Samiska organisationer och samebyar
 • Internationella samarbetspartners
 • Samiska kvinnor i det samiska samhället

Projektet är slutfört och har redovisats den 1 mars 2011. Se rapport i högerspalten.


- - -

Om regeringsuppdraget: I uppdraget ingår att genomföra en särskild satsning för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet och deras ställning i det politiska beslutsfattandet samt främja samiska kvinnors deltagande i den politiska processen. Inom ramen för uppdraget ska även ett erfarenhetsutbyte med samiska företrädare i Finland, Norge och Ryssland påbörjas rörande jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och missbruk. (Regeringsbeslut, uppdrag till Sametinget att genomföra en särskild satsning för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet. IJ2009/1924/DISK 2009-12-17)

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-09-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?