torsdag 25 juli 2024

Samiska arkivfrågor

Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur och ska verka för en levande samisk kultur, ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar kulturen.  Men varken Sametinget eller någon annan statlig myndighet i Sverige har ännu ett samlat utpekat ansvar för insamling, bevarande och bearbetning av arkivmaterial med koppling till samerna.  

Betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaring och kulturarv (SOU 2019:58) föreslår att Sametinget ska samla kunskap om arkivbestånd som bildats och samlats in av och för urfolket samerna och verka för att bestånden uppmärksammas och tillgängliggörs. Sametinget ska också företräda samiska arkivintressen gentemot andra lokala, regionala eller nationella intressenter. Ansvaret ska dock inte omfatta de arkivbestånd som finns hos statliga myndigheter och institutioner. Sametinget anser att förslaget borde gå längre.

Sametinget borde vara den myndighet som har ett utpekat förvaltningsansvar för insamling, bevarande och vetenskaplig bearbetning av samiska arkivsamlingar. Ett samordningsansvar är inte det samma som ett förvaltningsansvar och heller inte ett lika tydligt ansvar. 

Samiska arkivmaterial är i dag utspridda och fragmentiserade på många olika arkiv. En samlad överblick av de samiska arkivmaterialen saknas. Speciellt enskilda arkiv riskerar att förstöras utan en tydlig organisering. De innehåller kulturell och samhällsviktig information och behöver samlas in och säkerställas inför framtiden. Därför är det nödvändigt att förtydliga ansvarsfördelningen och säkerställa en långsiktig finansiering av den samiska arkivsektorn. 

Det vore naturligt att ge Sametinget det statliga förvaltningsansvaret för insamling, bevarande och vetenskaplig bearbetning av samiska arkivsamlingar i Sverige. Samiska arkivsamlingar kan samlas till en eller flera fysiska platser, men det utesluter inte heller samverkan med andra arkivmyndigheter och institutioner kring exempelvis digitala lösningar. För Sametinget är det viktigt att stärka den samiska infrastrukturen och samiska institutioner som exempelvis Ájtte, Svenskt Fjäll- och samemuseum och Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum. 

Hanteringen av samernas kulturarv bör ske utifrån etiska och rättsliga principer som bygger på internationella deklarationer och konventioner som rör urfolk. Även statliga samlingar ska hanteras utifrån de principerna. Ett nationellt samlat samiskt arkivansvar skulle på ett naturligt sätt kunna inrymmas i Sametingets verksamhet som förvaltningsmyndighet för samisk kultur. 

*Regeringen konstaterade i propositionen Kulturarvspolitik (Prop. 2016/17:116, s. 176-177) att ingen statlig myndighet har ett samlat utpekat ansvar för insamling, bevarande och bearbetning av arkivmaterial med koppling till urfolket samerna.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-02-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?