lördag 21 september 2019
Myrinventering i Nästansjö. Foto: Leif Jougda.
Myrinventering i Nästansjö. Foto: Leif Jougda.

Vad är renbruksplaner?

Renbruksplaner är samebyarnas verktyg för att beskriva sin markanvändning. Den kan användas vid dialog och samråd och kan skapa ökad förståelse för rennäringens behov hos andra markanvändande aktörer.

Renbruksplanen används vid övergripande samhällsplanering och miljökonsekvensbeskrivningar samt på detaljnivå vid samråd och dialog med markanvändande aktörer. Det kan handla om:

 • Skogsbruk
 • Gruvnäring och vindkraft
 • Torvbrytning och vägplaner
 • Botnia banan och SWEROC
 • Fjällfrågor -skoter och jakt
 • Kommunala översiktsplaner
 • MKB, SKB och övrig planering
 • Tvister om renskötselrätt

Bakgrund
Arbetet med att skapa renbruksplaner startade som ett projekt år 1998 med två samebyar som pilotbyar. Det  handlade från början främst om att samebyns renbruksplaner skulle motsvara skogsägarnas skogsbruksplaner. Skogsstyrelsen blev år 2005 ansvarig myndighet för ett regeringsuppdrag som riktade sig till samtliga samebyar. 2016 tog Sametinget över verksamhetsansvaret och RBP-konceptet är nu tänkt att vidareutvecklas.

Syfte
Det övergripande syftet är att ge samebyarna förutsättningar att på ett för utomstående begripligt sätt beskriva sin markanvändning.  Renbruksplanerna (RBP) har visat sig vara ett bra underlag dels för samråd med andra markanvändare men även för den operativa renskötseln. Med hjälp av fjärranalys, genom kartläggning/ beskrivning av betesland och omvärldsfaktorer, GPS på ren, fältinventering och utbildningsinsatser samlat i RenGIS kan följande uppnås:

 • Förbättrat underlag för operativ renskötsel
 • Förbättrat underlag för samrådsdiskussioner med andra markanvändare
 • Information produceras som kan kombineras med andra  databaser

Tanken är att RBP-konceptet ska bli ett utökat webbaserat verktyg där även andra omvärldsfaktorer kan ingå.

Regeringsuppdrag
I regeringsuppdraget som Sametinget fått, ska arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra renbruksplanerna fortsätta. En samverkan sker mellan samebyarna och Skogsstyrelsen.

Nuläge
50 av Sveriges 51 samebyar har renbruksplaner. 400 renskötare har hittills deltagit i utbildningar. RenGIS med tillhörande data har installerats i 300 datorer. Ungefär 3500 GPS-halsband på renar är eller har varit i drift i 46 samebyar över i princip hela renskötselområdet.


24 miljoner hektar betesmark har hittills betesindelats. Grönt betyder betestrakt, blått är kärnområde och rött är nyckelområde.

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2017-09-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?