tisdag 19 mars 2019

Minoritetsreformen och samerna

Syftet med minoritetsreformen är att det ska bli lättare att använda ett nationellt minoritetsspråk i det offentliga rummet. Åtgärder ska vidtas för att rädda hotade minoritetsspråk i Sverige.

Från 2010 gäller en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Från den 1 januari 2019 har ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, skollagen (2010:800) och socialtjänstlagen (2001:453) trätt i kraft. Dessa ändringar innebär nya krav på den offentliga verksamheten hos myndigheter, kommuner och landsting/regioner.

Myndigheters särskilda ansvar
Alla fem nationella minoriteter omfattas av minoritetsspråklagen. Myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. Det allmänna har också ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda sitt språk och behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barn har rätt att få utveckla sin kulturella identitet och sitt minoritetsspråk.

Regeringens minoritetspolitiska strategi i korthet:

  • Säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner
  • Bättre följa upp genomförandet av minoritetspolitiken 
  • Motverka diskriminering av de nationella minoriteterna 
  • Stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande
  • Främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken

Förvaltningsområdet för samiska
Förvaltningsområdet för samiska har utvidgats. I förvaltningsområdet har samer rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter. Man har rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på samiska. De kommuner som berörs får statsbidrag för merkostnaderna. Även andra kommuner kan ansluta sig frivilligt.

Utanför förvaltningsområdet
Utanför förvaltningsområdet har samer rätt att använda samiska i kontakten med myndigheter om ärendet kan handläggas av personal som behärskar språket. Man har även rätt till äldreomsorg på samiska om kommunen har tillgång till språkkunnig personal. Enskilda har alltid rätt att använda samiska vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Uppföljningsansvar
Sametinget har tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län ansvar för att följa upp hur minoritetspolitiken genomförs. Vi ska genom rådgivning och information hjälpa andra myndigheter. Vi ska också samråda med berörda kommuner, bygga nätverk, identifiera behov och samordna utvidgningen av förvaltningsområdena. Resultaten ska återrapporteras till regeringen och utgör underlag för framtida insatser.

Hemsida om minoriteter
Sametinget och länsstyrelsen i Stockholm ska genomföra insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om de nationella minoriteterna och Sveriges folkrättsliga förpliktelser. Sametinget ansvarar för en hemsida om de nationella minoriteterna. Adressen är www.minoritet.se .

Fastställa mål
Sametinget ska fastställa mål för det samiska språkarbetet. Riksdag och regering formulerar övergripande mål men Sametinget har ansvar för målsättningarna för det interna samiska språkarbetet.

Bättre möjligheter till samråd
De nationella minoriteterna har rätt till inflytande. Särskilt viktigt är samråden på lokal nivå, eftersom det är där många beslut fattas som berör enskilda. Organisationer som företräder nationella minoriteter får ett högre organisationsstöd så att möjligheter för fungerande samrådsmodeller kan skapas inom förvaltningsområdena.

Språkcentra
Aktiva insatser behövs för att revitalisera de nationella minoritetsspråken. Sydsamiskan är ett starkt hotat språk. Därför finns två språkcentra i det sydsamiska området, i Östersund och i Tärnaby. Sametinget är huvudman för dessa språkcentra. Språkcentren ska bedriva utåtriktad verksamhet för att stimulera till ökad användning av de samiska språken.

Skolan
Tillgången på integrerad samisk undervisning ska utökas. Fler elever i grundskolan ska alltså få tillgång till undervisning med samiska inslag och undervisning i samiska utöver modersmålsundervisningen.

Revitaliseringsinsatser
Det blir möjligt att söka medel för revitaliseringsinsatser som riktar sig till enskilda. De fördelas efter ansökan hos Institutet för språk och folkminnen (IFOS).

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-01-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?