söndag 14 juli 2024

Minoritetsreformen

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.

Alla fem nationella minoriteter omfattas av minoritetsspråklagen. Myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. Det allmänna har också ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda sitt språk och behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barn har rätt att få utveckla sin kulturella identitet och sitt minoritetsspråk.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

I förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska är kommunerna skyldiga att ordna äldreomsorg på minoritetsspråken. De personer som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakten med kommunerna har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt.

Från den 1 januari 2019 är kommunerna t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. Den reviderade 17 § i minoritetslagen upplyser om att bestämmelser om rätt till förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på finska, meänkieli eller samiska finns i skollagen (2010:800) 8 kap. 12 b § och 25 kap. 5 a §.

Regeringens minoritetspolitiska strategi i korthet:

  • Säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner
  • Bättre följa upp genomförandet av minoritetspolitiken 
  • Motverka diskriminering av de nationella minoriteterna 
  • Stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande
  • Främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken

förvaltningsområdet för samiska har samer rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter. Man har rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg till väsentlig del på samiska. De kommuner som berörs får statsbidrag för merkostnaderna. Fler kommuner kan ansluta sig frivilligt.

Utanför förvaltningsområdet har samer rätt att använda samiska i kontakten med myndigheter om ärendet kan handläggas av personal som behärskar språket. Man har även rätt till äldreomsorg på samiska om kommunen har tillgång till språkkunnig personal. Enskilda har alltid rätt att använda samiska vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Sametinget och länsstyrelsen i Stockholms län har ansvar för att följa upp hur minoritetspolitiken genomförs.

  • Vi ska genom rådgivning och information hjälpa andra myndigheter
  • Vi ska samråda med berörda kommuner, bygga nätverk, identifiera behov och samordna utvidgningen av förvaltningsområdena
  • Vi ska återrapportera till regeringen hur arbetet går 
  • Vi ska genomföra insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om de nationella minoriteterna och Sveriges folkrättsliga förpliktelser

Sametinget ansvarar för hemsidan om de nationella minoriteterna. Adressen är: www.minoritet.se .

Sametinget ska fastställa mål för det samiska språkarbetet. Riksdag och regering formulerar övergripande mål. Sametinget har ansvar för målsättningarna för det interna samiska språkarbetet.

De nationella minoriteterna har rätt till inflytande. Särskilt viktigt är samråd på lokal nivå, eftersom det är där många beslut fattas som berör enskilda. Organisationer som företräder nationella minoriteter får ett högre organisationsstöd så att möjligheter för fungerande samrådsmodeller kan skapas inom förvaltningsområdena.

Aktiva insatser behövs för att revitalisera de nationella minoritetsspråken. Det finns medel att söka hos Institutet för Språk och Folkminnen.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-11-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?