måndag 26 juni 2017

Interreg Nord delområde Sápmi

EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Mål

Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet.

Delprogramområdet Sápmi omfattar:

  • Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap i Finland
  • Nordlands, Troms och Finnmarks, Nor- och Sörtröndelags fylken samt del av Hedmark fylkeskommun (Elgå Reinbetesdistrikt) i Norge
  • Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt del av Dalarnas län (Idre samebys område) i Sverige.

Vad krävs?

  • Minst två sökande parter
  • Projektet ska ha ett gränsregionalt mervärde
  • Ansökan skall följa programmets innehåll (strukturfondsförordning, regelverk etc.)
  • Projektet får inte snedvrida konkurrensen - måste vara förenligt med de s.k. statsstödsreglerna
  • Projektet måste ligga utanför den ordinarie verksamheten - det ska finnas ett mervärde
  • Projektet måste ha en profil vad det gäller det samiska språket
  • Medfinansieringen ska vara ordnad

Finansiering
Grundprincipen i INTERREG är samfinansiering. Till nationell offentlig medfinansiering räknas medel från statliga organ, kommuner och landsting. Även privat finansiering är möjlig.

Planera
Ni som ska ansöka om stöd behöver planera och organisera ert kommande projekt. Det är till exempel viktigt att se över vilka partners som bör delta i projektet. Syftet med processen är att den ska leda fram till en tydlig och välfungerande plan med mätbara mål. Ta gärna kontakt med oss och diskutera ert projekt innan ni skriver ansökan!

Ansök
Den som ansöker ska vara en juridisk person - privat eller offentlig. Det måste finnas partners från minst två av länderna inom programområdet. Nordprogrammet ser positivt på att det är partners från alla tre länderna. Ansökan sker elektroniskt för stöd på Nordprogrammets hemsida där det framgår när det är möjligt att ansöka om stöd.

Vad händer sen?
Efter att ansökan om EU-finansiering och eventuell norsk Interreg-finansiering lämnats in bereds den vid respektive sekretariat. Därefter gör de två styrkommittéerna för Nordprogrammet en prioritering av projekt vid deras respektive styrkommittémöten. De två styrkommittéerna är uppdelade per programområde, det finns en för delområde Nord och en för delområde Sápmi.

Finansieringsbeslut
Styrkommittéerna bedömer om projektet överensstämmer med programmets ändamål och prioriterar de projekt som ska beviljas EU-stöd respektive norska IR-midler. Styrkommittéerna har minst två möten om året. Efter att styrkommittéerna har rekommenderat finansiering till ett projekt fattar förvaltande myndighet (Länsstyrelsen i Norrbottens län) det juridiskt bindande finansieringsbeslutet om EU-medlen.

 

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2016-12-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?