måndag 3 oktober 2022

Folkvalt organ och myndighet

Sametinget bildades i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Sametinget invigdes 1993.

Dubbla roller
Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet med tjänstemän och ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter. Sametinget utövar ännu inte något faktiskt självbestämmande, utan kan ses som ett rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor.

31 ledamöter
De 31 ledamöterna i Sametingets plenum utses i sametingsvalet vart fjärde år. Drygt 9 200 av Sveriges förmodade 20.000-35.000 samer har hittills registrerat sig i Sametingets röstlängd. För att få rösta måste man ha fyllt 18 år. Sametingets plenum utser en styrelse som ska bereda ärenden, ansvara för den ekonomiska förvaltningen, verkställa Sametingets beslut och fullgöra de uppdrag som Sametinget lämnat. 

Samernas ställning
En orsak till Sametingets tillkomst var att skapa ett organ som kunde företräda det samiska folket och öka samers möjligheter att delta i den offentliga debatten. Sametinget har bidragit till att stärka den samiska identiteten. Sametinget är en arena där olika samiska grupper möts. Eftersom staten har 1900-talet fört en politik som splittrat det samiska folket, finns en stor klyfta mellan renskötande samer och icke-renskötande samer.

Viktiga beslut

  • 1977 slog Sveriges riksdag fast att samerna är ett urfolk i Sverige.
  • 1992 togs riksdagsbeslut om att inrätta ett sameting.
  • 2011 ändrades Sveriges grundlag så att samerna erkänns som ett folk i Sverige. Ett urfolk har kulturella rättigheter medan ett folk även har politiska rättigheter.

Övergripande mål
Det övergripande målet för Sametinget enligt sametingslagen är att verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. I sametingslagen stadgas Sametingets uppgifter.

Myndighet
Sametinget har en offentligrättslig ställning som myndighet under regeringen (Kulturdepartementet). De samiska frågorna berör dock flera olika departement. Sametingets huvudkansli finns i Kiruna. Sametinget har lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Höga krav
Som statlig myndighet måste Sametinget följa riktlinjerna i regleringsbreven från staten samt ett stort antal lagar och förordningar. Den senaste lagändringen i Sametingslagen (SFS 1992:1433) tydliggör gränsdragningen mellan Sametingets politiska del och myndighetsutövande del. En ny bestämmelse har införts som i korthet innebär att förvaltningsfrågor ska handläggas i nämnder eller av styrelsen, och inte i plenum.

2017 gjorde Ekonomistyrningsverket en analys av Sametinget som tydliggör vissa oklarheter som följer av Sametingets unika konstruktion. Läs mer

Sveriges samepolitik
Sverige saknar idag en samlad, tydlig och rättighetsbaserad nationell same- och urfolkspolitik som utgår från samernas rättigheter som urfolk enligt internationella konventioner. Väsentliga utgångspunkter för en modern same- och urfolkspolitik är FN:s urfolksdeklaration och ILO 169. Sametinget anser att avsaknaden av en same- och urfolkspolitik skapar både en rättsosäkerhet för det samiska folket, och en paradox om vad det samiska folkets ställning i realiteten är i Sverige.

 

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2022-01-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?