måndag 28 maj 2018

Redovisning av erhållna kulturbidrag

När du eller din förening fått kulturbidrag (projektbidrag eller verksamhetsbidrag) måste ni redovisa vad ni gjort med pengarna.

Redovisning av projektbidrag

Använd vår blankett när du redovisar vad beviljat projektbidrag använts till. Redovisningsdatum står i beslutsmeddelandet.

Ekonomisk sammanställning
En ekonomisk sammanställning av projektets intäkter och kostnader ska inlämnas. Beviljade bidrag från andra finansiärer ska tydligt framgå.

Om beviljat projektbidrag understiger tre prisbasbelopp ska kostnaderna styrkas med kopia av verifikat eller utdrag ur huvudbok. (För aktuellt prisbasbelopp se SCB:s hemsida; www.scb.se)

Om projektbidraget överstiger tre prisbasbelopp ska den ekonomiska sammanställningen styrkas med ett revisorsintyg upprättat av auktoriserad eller godkänd revisor. Se Anvisning för revisorsintyg.

Godkända kostnader för projektet är de kostnader som tagits upp i budgeten för projektet i den ansökan som har beviljats av Sametingets kulturnämnd. Ytterligare villkor kan finnas i ditt beslutsmeddelande.

Anstånd med redovisning
Om du inte kan komma in med redovisning i tid måste du ansöka om anstånd med redovisningen. I ansökan anger du skälen till anståndet och när du avser att komma in med din redovisning. Redovisa hur långt projektet kommit. I den ekonomiska redovisningen ska det framgå hur mycket av det beviljade bidraget som har använts, samt till vad. Bifoga en tidplan för det återstående projektarbetet.
 

Redovisning av verksamhetsbidrag

Använd vår blankett när du redovisar vad beviljat verksamhetsbidrag använts till. Redovisningen ska komma in till oss senast 1 november det året verksamhetsbidraget avser.

Årsmöteshandlingar
Till redovisningen ska bifogas antagna årsmöteshandlingar från årsmöte som ägt rum innevarande år; årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse enligt god revisionssed. Bifoga resultat- och balansräkning där medlemsintäkten och bidrag från andra finansiärer tydligt framgår.

Redovisningsblanketten och de bifogade dokumenten ska skickas in till Sametinget efter att föreningens eller organisationens årsmöte har godkänt handlingarna.
 

Uppföljning

Sametinget kan varje år göra en fördjupad uppföljning av ett antal verksamheter och projekt. Sametinget kan vilja ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur Sametingets bidrag har använts.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2018-04-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?