tisdag 21 mars 2023
renar

Gruvplaner och nya järnvägar i renskötselområden oroar samer

De tre sametingens samarbetsorgan SPR oroas över att ett utländskt prospekteringsföretag genomför en förstudie om järnmalmsgruva i Lannavaara i norra Sverige. En brytning förutsätter effektiva transportvägar vilket ger konsekvenser för samisk kultur, biologisk mångfald och renskötsel i tre länder.

Det australiensiska prospekteringsföretaget Scandinavian Resources håller på med en förstudie om möjligheterna att bryta järnmalm i Lannavaara-området i norra Norrbotten. Området är inte naturskyddat och malmfyndigheterna har varit kända länge. För att kunna bryta malm, måste emellertid transportfrågan lösas. Tänkbara alternativ som företaget nu utreder inbegriper byggandet av en järnväg mellan Lannavaara och Svappavaara, eller järnväg från Lannavaara till Karesuando och en förlängning av järnvägsnätet från Kolari i Finland ända till Skibotn i Norge.

Detta har fått Samiskt Parlamentariskt Råd att reagera. Samiskt Parlamentarisk Råd (SPR) är de tre sametingens gemensamma parlamentariska samarbetsorgan i Finland, Norge och Sverige. SPR ser med oro på gruvplanerna och anläggandet av nya transportförbindelser eftersom detta kommer att få konsekvenser för samer, samisk kultur, biologisk mångfald och renskötsel i tre länder. SPR är väldigt oroade över att detta planeras utan att berörda sameting och renskötande samer ens blir hörda.

Sverige, Norge och Finland har ratificerat internationella konventioner som berör projekt som detta. Det gäller till exempel Espoo-konventionen, FN:s internationella konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context).  Parterna som ratificerat konventionen har förbundit sig att gemensamt eller enskilt genomföra nödvändiga och effektiva åtgärder för att förhindra, minska och bevaka miljökonsekvenser om det visar sig att planerade aktiviteter medför inverkan på miljön i ett gränsöverskridande sammanhang. Lannavaara-projektet kan komma sträcka sig över tre länder - Norge, Sverige och Finland. Därför måste enligt konventionens bestämmelser allmänheten i de områden som blir utsatta, även ges möjlighet att likvärdigt delta i arbetet med att bedöma vilka konsekvenser projektet kan få för miljön.

SPR framhåller att Finland, Sverige och Norge villkorslöst har skrivit under FN:s Urfolksdeklaration. Enligt artikel 29 har urfolken rätt att bevara och skydda miljön och produktionskapaciteten som deras landområden förfogar över. Enligt artikel 32 har urfolken rätt att fastställa och forma prioriteringar och strategier för att utveckla och nyttja egna landområden eller territorium och andra resurser. Staterna ska med goda avsikter konsultera och samarbeta med berörda urfolk genom deras representativa institutioner för att uppnå deras fria och informerade förhandssamtycke. Detta ska ske innan det ges tillstånd till projekt som har en inverkan på deras landområden eller territorium och andra resurser, i synnerhet vid utveckling, användning och exploatering av mineral-, vatten- eller andra resurser.

SPR påminner också om EU:s Europakonvention som anslutningsfördragen är en del av. I tilläggsprotokoll nr 3 i Finlands och Sveriges anslutningsföredrag till EU erkänns att Finland, Norge och Sverige har plikter gentemot samerna både i nationell och i internationell lagstiftning. Enligt protokollet ska Finland, Norge och Sverige säkerställa, skydda och utveckla samernas näringar, språk, kultur och levnadssätt, och se sammanhanget där den traditionella samiska kulturen och de samiska näringarna är beroende av naturnäringarna, som till exempel rennäringen i samiska områden. 

De tre sametingen kräver därför genom Samiskt Parlamentariskt Råd att:

  • villkoren i anslutningsfördragen till EU beaktas när gruvetablering och transportförbindelser planeras.
  • att Espoo-konventionens och Urfolksdeklarationens krav tillgodoses i planeringen av gruvverksamhet och transportförbindelser i Lannavaara. Till gruvverksamhet och kraven om transportförbindelser ska Sametingen i Sverige, Norge och Finland, berörda samebyar och berörda samer ha gett sitt informerade förhandssamtycke. 
  • att det i planeringen av gruvverksamhet och transportförbindelser läggs fram redogörelser och planer på samiska, och att det i samband med ärendets handläggning ordnas med tolkning på samiska.
  • att SPR bjuds in till styrgruppen för beredning och planering av järnvägsdrift, och den ska beaktas i alla faser av planeringen.
  • att renskötselns och fiskets företrädare beaktas i alla faser av planeringen.

För mer information:
Håkan Jonsson, ordförande för SPR, tillika styrelseordförande i Sametinget i Sverige
Tel. +46-70-322 83 01, 070-322 83 01
E-post: hakan.jonsson@sametinget.se

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2014-09-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?