fredag 15 december 2017

Sametinget har enats om en gemensam gruvpolitik

Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi är ett samiskt ställningstagande hur naturresurser inom Sápmi ska hanteras.

Det är även ett inspel till regeringen och länen i deras utvecklingsarbete och till de myndigheter som på olika sätt beslutar i och bevakar frågor om miljö, näringslivsutveckling, samhällsbyggnad, resursanvändning och tillståndshantering.
 

En gemensam viljeinriktning
Efter flera års arbete har Sametingets plenum enats tvärpolitiskt om en gemensam hållning när det gäller mineraler och gruvor i Sápmi.

- Som jag ser det har vi arbetat med att försöka att konkretisera och förtydliga de ursprungliga dokumentet  som behandlades under plenum i Umeå, som byggde på  de remissvar som inkommit.  Vi har även lagt till Gállok-uttalandet  och Umeå-deklarationen. Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi har stötts och blötts och är nu en gemensam viljeinriktning i arbetet framåt som kommer att stärka alla samer,  säger Marie Persson (LPSS) som suttit i arbetsgruppen för gruvpolicyn tillsammans med Matti Berg (SáR) och Josefina Skerk (JoF).  

Nej till all exploatering tills dess att ILO 169 ratificerats
Det som framförallt tydliggjorts är varje sames enskilda rätt att säga nej till verksamheter som påverkar deras traditionella landområden, innan verksamheten påbörjas.

I  talarstolen  belyste Marie Persson att:

- Tills dess att ILO 169 och Nordisk samekonvention är ratificerad och implementerad i Sverige anser Sametinget att ytterligare mineralexploatering och prospektering av Sápmi  INTE ska ske.

samt att

- Sametinget ska ha rätt till veto, berörda samer ska ha rätt till veto, berörda samebyar ska ha rätt till veto. För ett ja till en exploatering måste alla vara överens, det måste råda konsensus för att exploatering ska ske.


Sametingets syn på mineraler och gruvor bygger på följande grundläggande principer:

  • Rätt till naturresurser och skydd

Principförklaringen bygger i mångt och mycket på Sametingets livsmiljöprogram Eallinbiras. Skrivningarna i FN:s Urfolkdeklaration artikel 26 lyfts fram; alla naturresurser över och under jord inom samernas traditionella områden, tillhör samerna. I artikel 27 har urfolken rätt till skydd för sin kultur. Bestämmelsen är absolut och skyddar samernas utövande av sin kultur, tro och traditionella näringar, tillika de moderna sätt som de traditionella näringarna utövas på och de områden och naturresurser som utgör basen för denna näringsutövning.

  • Free, prior and informed consent

Principen om fritt och informerat samtycke (free, prior and informed consent) grundar sig i att urfolk har rätt att säga ja eller nej till verksamheter som påverkar deras traditionella landområden, innan verksamheten påbörjas. Det är en bärande princip i självbestämmanderätten.

  • Svensk lagstiftning måste förändras

Minerallagen är en exploateringslag, där intentionen med lagstiftningen är att öka kunskapen om mineraltillgångarna och att tillgodose behovet av mineraler. Samernas rättigheter och intressen tillgodoses inte med dagens lagstiftning. Lagstiftningen säkerställer inte samernas rätt till självbestämmande och samernas rätt till mark och vatten respekteras inte. Minerallagen måste förändras och anpassas till samernas folkrättsliga rättigheter. Motsvarande förändringar måste göras i anslutande lagstiftningar, såsom miljöbalken och plan- och bygglagen.

 

 

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2014-06-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?