söndag 21 juli 2024
renar
Et stort dyretall i forhold til tilgjengelige beiteressurser fører til økt tilleggsfôring (utfodring). Dette gir tettere kontakt mellom dyra og ofte bruk av de samme fôringsområdene over tid, noe som kan bidra til smittespredning. Foto: Morten Tryland.

Nya sjukdomar hos ren

Denna artikel är skriven av Morten Tryland (Norges veterinärhögskola, Sektionen för arktisk veterinärmedicin) och är publicerad på engelska i Rangifer, 32, (1), 2012:35-47.

Nye utfordringer og nye sjukdommer hos reinsdyr i Fennoskandia?

Förr kunde utbrott av infektionssjukdomar ta död på hundratusentals renar. Idag är sjukdomar inte det största hotet mot rennäringen. Ändringar av klimatet, ett ökande antal transporter av ren och ökad utfodring kan dock innebära spridning av nya parasiter och smittoämnen som inte tidigare varit något problem i renskötselområdet.

I tidligere tider var reindrifta plaget med alvorlige infeksjonssykdommer som kunne drepe hundretusenvis av dyr og som hadde stor virkning på reindrifta i Fennoskandia. I dag er ikke smittsomme sjukdommer den viktigste tapsårsaken i reindrifta, og fredet rovvilt og nedslitte og låste beiter spiller vanligvis en viktigere årsak til tap av dyr. Men sjukdommer kan fortsatt ha stor betydning, både for enkeltindivider og i flokksammenheng. Vi har sett utbrudd av smittsom munnskurv, som siden begynnelsen av 1990-tallet har vært spesielt alvorlig i Finland. Det forekommer også utbrudd av smittsom øyebetennelse, som både kan være tapsbringende og føre til store lidelser for dyra. Fra tid til annen er det utbrudd med bukhulemark som spres med blodsugende insekter, og som kan føre til kassasjon av slakteskrotter og organer. Av og til oppstår også akutte utbrudd av bakteriesjukdommen pasteurellose, ofte i forbindelse med samling og transport av rein, med stressende forhold for dyra.

Klimaendringer
Endringer i klima, som økte nedbørsmengder og økt gjennomsnittstemperatur, vil kunne få store økologiske konsekvenser, og vil også ha innvirkning på reindrifta. Klimaendringer vil ganske sikkert over tid føre til endringer i vegetasjon, endret tilgang på beiteressurser, og endrede forhold for parasitter og insekter som kan føre med seg smittestoffer. Både blåtunge-virus og Schmallenberg-virus forårsaker sjukdom hos drøvtyggere, og kan sannsynligvis også gi sjukdom hos reinsdyr hvis de introduseres til reinbeiteområdene. Begge disse virus-typene spres med blodsugende insekter, som påvirkes av klima. Reindrifta vil derfor møte nye utfordringer, også i forhold til helse og forekomst av sjukdommer hos dyra.

Andra endringer
Også gjennom transport av levende dyr eller dyreprodukter over landegrenser kan man introdusere sjukdomsframkallende smittestoffer som vi i dag ikke har i reinsdyrpopulasjonen. Slike kan også introduseres gjennom kontakt med husdyr og ville dyr. I enkelte områder er det et for stort antall reinsdyr i forhold til beitegrunnlaget, og økt grad av fôring, der dyra går tettere og oftere på de samme områdene, kan bidra til at smittsomme sjukdommer blir viktigere i framtida. Også andre endringer i driftsrutiner, spesielt slike som bidrar til økt stress for dyra, vil kunne ha innvirkning på dyras evne til å takle sykdommer og infeksjoner, og kalvens evne til å overleve første leveår.

Utfordringer
For å være i stand til å møte disse utfordringene og deres innvirkning på helsetilstanden hos reinsdyr, bør det gjennomføres systematiske undersøkelser for å avdekke forekomst av sjukdommer og smittestoffer, og hvilke forhold som er bestemmende for sjukdomsutbrudd i ulike reinbeitedistrikter. Dette vil øke mulighetene for at reindrifta kan tilpasse seg endringene og å fortsatt være i stand til å produsere trygg mat og etterspurte kvalitetsprodukter på en lønnsom måte. 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-09-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?