lördag 25 maj 2019

Varg kan inte få etablera sig i renskötselområdet

Sametingets politiska ledning protesterar mot Naturvårdsverkets beslut att inte göra nya försök att flytta vargtiken från området norr om Junsele. - Detta är ett första steg att utvidga vargens livsutrymme på bekostnad av samernas möjligheter att livnära sig på rennäring. De berörda renskötarna måste kunna ställa villkor för hur deras egendom och försörjning ska skyddas, menar de.

Den genetiskt värdefulla finsk/ryska vargtiken som spårades norr om Junsele har fått följe av en varghane och förväntas föda valpar. I området kommer renskötare från södra Västerbotten och norra Jämtland att ha sina renar på vinterbete. Sametingets politiska ledning menar att Naturvårdsverket nu måste fullfölja riksdagens och regeringens politik om att vargförekomst i renskötselområdet ska begränsas.

 – Beslut att freda varg inom renskötselområdet i genetiskt syfte är ett första steg att utvidga vargens livsutrymme på bekostnad av samernas möjligheter att livnära sig på rennäring . Den finsk/ryska vargtiken måste tas bort från de områden där renar förs på bete för att förhindra att en fast etablering sker, säger Anders Kråik, Sametingets vice styrelseordförande.

Naturvårdsverket har meddelat att inget nytt försök görs för att flytta vargtiken. Däremot vill man försöka behålla den tills valparna kan flyttas. Regeringen har gett uppdrag åt till Naturvårdsverket att föra dialog och överlägga med berörda samebyar om en lösning för den genetiskt viktiga vargtiken.

– Det räcker inte bara med dialog. Vargparet måste föras bort eller hållas i ”karantän” tills valparna kan släppas. De berörda renskötarna ska ges befogenheter att ställa villkor för hur deras egendom och försörjning ska skyddas, betonar Per Mikael Utsi, Sametingets styrelseordförande.

Kontakt:

Per-Mikael Utsi
Styrelseordförande
Tel. 070-325 27 48, 0961-480 35

 

Bakgrund: Rennäringen drabbas hårdast av förluster på grund av rovdjuren. Rovdjursutredningen (SOU 2012:22) beräknade nyligen att den minsta förlorade inkomsten för rennäringen är mellan 32,3–136,5 milj. kronor. Skadeersättningarna 2011 var bara på 64 milj. kronor. En medelstor renägare beräknas förlora cirka 300 000 kronor av sin årsinkomst till rovdjuren, varav cirka 100 000 kronor ersätts.

Riksdagen har 2001 beslutat att vargens förekomst i renskötselområdet i huvudsak ska begränsas till de områden utanför renskötselns åretruntmarker där den gör minst skada (Prop. 2000/01:57, bet. 2000/01:MJU9, rskr. 2000/01:174). Riksdagen har också beslutat att Naturvårdsverket ska flytta vargar för att genetiskt förstärka vargstammen. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen inleda arbetet med aktiva åtgärder för genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige. Det görs bland annat genom att underlätta för naturligt invandrade vargar att förflytta sig från renskötselområdet till vargpopulationen i Mellansverige.

Naturvårdsverket flyttade under våren 2011 två genetiskt värdefulla vargar. Den nu aktuella vargtiken är helt obesläktad med de svenska vargarna. Det är en finsk/rysk vargtik som tagit sig ner från Norrbotten till Jämtland och flyttades vidare till Örebro län och har därefter vandrat åt nordväst genom Norge och tillbaka till Sverige.

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2012-11-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?