måndag 28 maj 2018

Saemiengïelelåhkoe

Daesnie vuajnah mah krïebpesjh leah juktie meatan saemiengïelelåhkosne årrodh. Jis edtja reaktoem veeljemisnie 2021 gïelem vedtedh, tjoerh 20-n gaekeren 2020 bäjkoehtidh, jis ih aeriebiste meatan leah.

Tjaelieh tjaatsegem olkese
Diedtieh svaalhtesasse dov veeljeme tjaatsegeasse daennie åelkies bielesne. Tjaelieh tjaatsegem, dïevhtieh dov laavenjasshtjaelieh jïh seedth påastine Saemiedigkien kanslijese, Box 90, 981 22 Giron/Kiruna.

Dängkoeh tjaatsegem
Jis ih maehtieh tjaatsegem gåetesne olkese tjaeledh, seedth dle e-påastem dov nommine jïh tjaalesijjine e-tjaalesäjjan kansli@sametinget.se teekstine: ”manne tjaatsegem gïelelåhkose sïjhtem mov gåajkoe seedtesovveme”. Jallh ringkh nummerasse 0980-780 30 jïh tjaatsegem dänghkoeh. Jiehtieh mennie gïelesne sïjhth tjaatsegem utnedh jïh aellieh åajeldh nommem jïh tjaalesijjiem tjaeledh.

Gieh meatan sjidtieh gïelelåhkosne?
Saemiedigielaaken mietie göökte krïebpesjh tjoerh dïevehtidh. Voestes lea subjektive krïebpesje, jïjtje tuhtjh saemie leah. Mubpie lea objektive krïebpesje jïh lea gïelen bïjre. Tjoerh jïjtje saemien gåetesne soptsestidh jallh soptsestamme, jallh guhte dov eejtegistie gåetesne saemien soptseste jalh soptsestamme, jallh guhte dov aahkijste jallh aajijste gåetesne saemien soptseste jallh soptsestamme. Ojhte vihkeles lea gukt-akt vuesehth almetjem guhte datne beavnah leah saemien maahteme. Guktie dam darjoeh maahta gellielaaketje årrodh.

Jis eejtege meatan
Dïsse gien lea eejtege guhte meatan jallh meatan orreme saemiengïelelåhkosne lea nuekies eejtegen nomme bievnedh.

Nännoestimmie
Saemiedigkien veeljememoenehtse nännoeste. Nännoestimmie ij gåeredh laejhtedh.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2017-08-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?