söndag 14 juli 2024

Tips om andra möjligheter att söka kulturbidrag

Sametingets kulturnämnd har en begränsad budget och medlen räcker tyvärr inte till alla projekt. Men vi tipsar gärna om andra möjligheter att söka bidrag till konst- och kulturprojekt.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Myndighetens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. 

Om Konstnärsnämnden

Om stipendier och bidrag

Region Norrbotten

Region Norrbotten prioriterar arbetet med kultur för barn och ungas hälsa. Målgrupp är kulturlivets professionella utövare samt företag och organisationer inom kultursektorn. Organisationer med statligt stöd via kultursamverkansmodellen och kommuner kan inte delta. 

Ansökan görs i Kulturdatabasen i god tid innan projektstart. Ansökan behandlas löpande. Handläggningstiden är ca 1 månad. Läs mer

Region Jämtland

Region Jämtland har ett flertal kulturpris och stipendium man kan söka. 

Läs mer här

Filmpool Nord

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm
Telefon: 08-665 11 00
Fax: 08-661 18 20
E-post: registrator@sfi.se
Webbplats: www.sfi.se

Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet. Kulturrådet beviljar årligen stöd till projekt som rör nationella minoriteters språk och kultur. 

Nordiska ministerrådet

Professionella konstnärer, amatörer och frivilligorganisationer kan söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram

Kulturkontakt Nord

Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland
E-post: info@kknord.org
Webbplats: www.kulturkontaktnord.org/sv/stod
 

Kulturfonder

Nordiska kulturfonden främjar det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna:

Nordiska kulturfonden
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Telefon: +45 33-96 02 00
Fax +45 33-32 56 36
Webbplats: www.nordiskkulturfond.org

 

Kulturfonden för Sverige och Finland: Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning. 

Kulturfonden för Sverige och Finland
Riddargatan 13 D
11451 Stockholm
Telefon: 073-544 79 19
E-post: sverige@kulturfonden.net
Hemsida: http://www.kulturfonden.net
Facebook: https://www.facebook.com/kulturfondenforsverigeochfinland/
 

Kaija Anstensens Minnesfond

Från Stiftelsen "Kaija Anstensens Minnesfond" som Stockholms sameförening bildat efter en donation, kan du som enskild same eller samiska organisationer ansöka om medel. För mer upplysningar och utförlig information:

Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond
Kassör Allan Axelsson
Nybodagatan 4, 3 tr.
171 42 Solna
kaijasminnesfond@gmail.com
 

Institutet för Språk- och folkminnen

Varje år finns det möjlighet att söka statsbidrag till stöd för de nationella minoritetsspråken från Institutet för språk och folkminnen.
Läs mer
 

Samerådet

Samerådet utlyser stipendier och det är möjligt att ansöka om kulturbidrag till samarbetsprojekt. 

Samerådet
Kulturavdelningen
Seitatie 35,
FI-99980 Utsjoki, Finland.
E-post: saamicouncil(at)saamicouncil.net
Tel: +358 40 8208 351
 

Sametinget i Norge

Det finns möjligheter att söka stipendier och bidrag till kulturprojekt via Sametinget i Norge. Läs mer
 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kan finnas möjligheter att söka medel. Ibland har de särskilda medel fördelade till nationella minoriteter. Läs mer
 

Sveriges länsstyrelser

  • Sveriges länsstyrelser driver projektet Kalejdoskop för att göra fler delaktiga i arbetet med kulturarv. Kulturarvsarbetet ska präglas av mångfald där alla inkluderas.  Läs mer
     
  • Västerbottens län delar ut kulturstipendier för att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Här finns länk till söksidan samt kontaktuppgifter:  Läs mer

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Telefon: 08-51 91 80 00
Fax: 08-660 72 84
E-post: riksant@raa.se
Webbplats: www.raa.se

Arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden.  Förbered dig inför samtalet genom att läsa igenom den information som finns på sidorna om projekt- och lokalstöd på webbplatsen http://www.arvsfonden.se/sok-pengar

Arvsfondsdelegationen
Box 2218
103 15 Stockholm
Telefon: 08-700 08 00
E-post: info@arvsfonden.se
Webbplats: www.arvsfonden.se

Boverket

Hos Boverket kan man ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Observera att projektet inte får påbörjas förrän Boverket beviljat bidraget. Bidraget kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och handikappanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten.

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Telefon: 0455-35 30 00
E-post: registraturen@boverket.se
Webbplats: www.boverket.se
 

Statens musikverk

Statens musikverk delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det professionella musiklivet.  Läs mer om projektbidrag från Musikverket här.

Statens musikverk

Box 16326
103 26 Stockholm
Telefon: 08-519 554 00
E-post: registrator@musikverk.se
Webbplats: www.statensmusikverk.se
 

Sveriges författarfond

Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteks-ersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer, kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Sveriges Författarfond
Box 1106
111 81 Stockholm
Telefon: 08-440 45 50
Fax: 08-440 45 65
E-post: svff@svff.se
Webbplats: www.forfattarforbundet.se/stipendier/sveriges-forfattarfond/

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-12-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?