torsdag 25 juli 2024

Lahkoe nyjsenæjjan biejjine! Grattis på kvinnodagen!

Daan biejjien ussjedeb dijjieh noere nyjsenæjjaj bïjre gïeh jielemen aalkoevisnie lea, jïh aaj gaajhki nyjsenæjjaj bïjre gïeh mijjen åvteste jieleme jïh tjabreme. Dejtie staalehke nyjsenæjjide gïeh mavvas jïh eadtjohke orreme.

Lahkoe nyjsenæjjan biejjine! Vuorbbe nissunijbiejvvijn! Lihkku nissonbeivviin! Grattis på kvinnodagen!

Daan biejjien, gaskenasjovnen nyjsenæjjan biejjesne, sïjhteb gaajhkide saemien nyjsenæjjide vååjnedehtedh. Gaajhkide nyjsenæjjide gïeh berkieh siebrine, organisasjovnine, sïjtesne, maana- jïh noeredarjominie, healsoehoksine, aarhskuvline, skuvline, voereshoksine, politihkine jïh nyjsenæjjide gïeh sïeltine gïehteleminie. Gaajhkide nyjsenæjjide gïeh aerpievuekien daajroeh jïh gïelem sijjen maanide, saemien seabradahkese jïh båetije boelvide guedtieh. Gaajhkide nyjsenæjjide gïeh jïjtse baalki mietie vaedtsieh jïh sijjen neakojde saetnies darjoeh saaht magkeres dåeriesmoerh jijhtieh. Stoere jïh ohtje darjominie. Gïeh jeatjabidie dåvvoeh jïh viehkiehtieh. Gaajhkide nyjsenæjjide gïeh aarkebeajjetje vihkeles åvteguvvine. Gaajhkide nyjsenæjjide gïeh sijjen reaktaj åvtese gæmpoeh. Gïeh tjaelieh, håaloeh, jïh sijjen gïelide tjebrieh ovrïektesvoeti vööste. Gaajhkide nyjsenæjjide gïeh jeatjah nyjsenæjjide seahkarieh, gïeh nænnoes sociale ektievoeti, tjïrkes jielemen, aarkebiejjien jïh båetije biejjiej mietie tjebrieh. Dijjieh leah skreejrehtimmie-gaaltijh. Fïerhten biejjien.

Ij daan biejjien, jaepien 2023, vyörtegs jallh tjïrkes ihke saemien nyjsenæjjah tjuerieh gæmhpodh edtjieh sijjien reaktide, aalkoealmetjereaktide, åadtjodh krööhkesovvedh. Stoere dïedten nuelesne libie juktie klijmajarkelimmie båetieminie jïh mijjien eatneme tjarkebe tjarkebe exploateeresåvva kruana kolonisasjovnine. Tjabrebe fïerhtene lehkesne Saepmesne gruvaj, bïegkefaamoevierhki, moereindustrijen vööste j. j. Mijjen dajvh unnebe unnebe sjidtieh jïh tjoerebe abpe tïjjen gæmhpodh jïh numhtie nyjsenæjjaj jieliemidie jïh healsojde tsevtsesuvvieh. Ibie åadtjoeh dab åajaldehtedh. Aalkoealmetji abpe veartanisnie leah daajroeh jïh boelveste boelvese eatnemeb jïh eatnemen gellievoeteb vaarjelamme. Aalkoealmetjereaktoe jïh rïektesvoete tjuerieh krööhkesuvvieh gosse jielemeb jeatjahtehtebe klijman åvteste. Saemien nyjsenæjjaj reaktah jïh aalkoealmetjereaktah tjuerieh staatijste jïh byjjesfaamojste krööhkesovvedh gaajhkine aamhtesinie.

Manne sïjhteb aaj dab vihkeles daaletje dotkemeb healsoesuerkien bïjre neebnedh, eeremasth vædtsoesvoeten bïjre nyjsenæjjaj vööste. Vielie daajroeh dan bïjre daarpesjibie jïh tjoerebe dab vååjnedehtedh. Daajrah datne ij gåessie oktegh. Jis viehkieb jïh dåarjegeb daarpesjh, maahta viehkieb åadtjodh. Daarpesjibie aaj jåerhkedh barkedh seamma vierhteginie, jïh patriarkaale jïh kolonijaale struktuvride tsööpkedh.

Daan biejjien ussjedeb dijjieh noere nyjsenæjjaj bïjre gïeh jielemen aalkoevisnie lea, jïh aaj gaajhki nyjsenæjjaj bïjre gïeh mijjen åvteste jieleme jïh tjabreme. Dejtie staalehke nyjsenæjjide gïeh mavvas jïh eadtjohke orreme.

Baajh nyjsenæjjaj baerkieldamme viermieb saemien nyjsenæjjajgujmie jïh aalkoealmetjeåabpah abpe veartanisnie årrodh dåarjeginie giejstie maehtebe daajroeh jïh faamoem vïedtjedh gosse daarpesjibie.

Dijjieh nyjsenæjjaj namhtah Saepmie tjöödtjestieh. Faamoe jïh gieriesvoete dijjide.

 

Marie Persson Njajta, Saemiedigkien ståvroe

Dïedth: Saetniesvoetekommisjovne, seamma vierhtege, healsoe, voeres almetjh jïh gaarsjelimmie.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-03-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?