lördag 20 juli 2024

Maam mijjen ståvroeåvtehke gïelevåhkoen bïjre jeahta?

Våhkoe 43 ovmessie darjomh Saepmien bïjre juktie dejtie saemien gïelide vååjnehtehtedh. Maam Saemiedigkien ståvroeåvtehke mij Suarsesne orre dan bïjre jeahta?

 

-Ulmie saemien Gïelevåhkojne lea vååjnehtehtedh rïjhkeraasti rastah man ræjhkoes mijjen saemien gïelh leah, ij barre Saepmesne juktie abpe
seabradahkesne. Mijjieh sïjhtebe maahtoem saemiej gïeli bïjre jieniedidh jïh dej saemien gïeli staatusem lutnjedh, Håkan Jonsson jeahta, ståvroeåvtehke Sveerjen Saemiedigkesne.
 
-Hijven vuejnedh guktie dah saemien gïelh Gïelevåhkosne vååjnoes sjidtieh. Manne joekoen aavone gosse beapmoebovrese tjaangem jïh tsïeglh saemien gïelesne vuajnam. Maanah råakedh mah saemestieh lea vihkeles juktie dïhte vuesehte dah saemien gïelh buerielaakan veasoeminie, Jonsson lissehte.
 


Kontakt:

Håkan Jonsson
Styrelseordförande
Tel. 070-372 10 10
hakan.jonsson@sametinget.se

 

Visar sidorna 1 till 9 ( av 9 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-10-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?