torsdag 25 juli 2024

Gaskenasjonaale Saemien gïelevåhkoe 2022

Dah saemien gïelh edtjieh Gïelevåhkosne vååjnedh, govledh jïh åtnalgovvedh gaajhkide dajvide seabradahkesne. Gïelevåhkoem heevehtibie våhkoe 43, rïhkeden/golken 24-30 b. 2022.
Gïelevåhkoe/ Giällavahkkuo/ Giellavahkko/ Giellavahkko/ Giellavahkku/ Kielâokko/ Ǩiõllneä’ttel/ Samisk språkvecka/ Samisk språkuke/ Saamen kielten viikko
 
Saemien gïelevåhkoe daelie mijjieh dejtie saemien gïelide njealjeden aejkien iktemearan heevehtibie. Dah golme Saemiedigkieh, Sveerjesne, Nöörjesne jïh Soemesne gaajhkesh böörestieh meatan årrodh, voenges, regionaale jïh nasjonaale daltesisnie dennie aktesevyöki barkosne. Dah saemien gïelh edtjieh Gïelevåhkosne vååjnedh, govledh jïh åtnalgovvedh gaajhkide dajvide seabradahkesne. Gïelevåhkoem heevehtibie våhkoe 43, rïhkeden/golken 24-30 b.
 
Gïelevåhkoe eelki EN:n aalkoealmetji gïelejaepesne (IYIL 2019). Daelie EN luhkiejaepie-boelhkem 2022-2032, aalkoealmetji dekaadine nammoehtamme, the International Decade of Indigenous Languages (IDIL). Dekaade edtja barkoem eadtjaldehtedh juktie gaajhkide veartenen smaave gïelide vaarjelidh, jïh evtiedidh.
Gïelevåhkoe jïh aalkoealmetjejaepie-dekaade rïhpesuvvieh aktesevyöki seremonijine rïhkeden/golken 23. b. Snåasesne, Nöörjesne.
 
Rïhpestimmieseremonijesne SM gånka Harald V Nöörjeste edtja meatan årrodh. Saemiedigkien ståvroeåvtehke Sveerjesne, Saemiedigkiepresideenth Nöörjesne jïh Soemesne, jïh tjïelte- jïh dajveministere Nöörjesne edtjieh aaj meatan årrodh. Gïelevåhkoe fïerhten jaepien ovmessie sijjide Saepmesne rïhpesåvva jïh dïhte aktesevyöki heevehtimmie dellie aalka juktie dejtie saemien gïelide abpe Saepmesne vååjnehtehtedh.
 
Bïevnesh deahpadimmiej bïjre Saepmesne, designh mejtie maehtede Gïelevåhkosne nuhtjedh jïh jeatjah aevhkies materijaalh gååvnesieh nedtesæjrosne www.giellavahkku.org. Gåarede aaj Gïelevåhkoem sosiaale medijinie dåeriedidh.
 
Hashtagh mejtie sosiaale medijinie åtnalguvvieh:
#gïelevåhkoe
#giällavahkkuo
#giellavahkko
#giellavahkko
#giellavahkku
#kielâokko
#ǩiõllneä’ttel
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-10-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?