söndag 23 juni 2024

Parlamentariker-konferens i Aanar (Enare) 2022

Den sjätte sameparlamentarikerkonferensen samlad i Aanar (Enare) i Finland, antog en gemensam deklaration.

Sametingsledamöter från Sametingen i Sápmi anför följande:

Den sjätte sameparlamentariker konferensen föreställer sig Sápmi som en region där fred, stabilitet och låg konfliktnivå råder. De berörda stater vars gränser delar upp det traditionella samiska territoriet, agerar ansvarsfullt, utvecklar ekonomin och energiresurserna uthållig och transparant i överenstämmelse med principerna i Parisavtalet (COP 15), samt i enlighet med gällande internationell rätt, respekterandes the samiska folkets och andra urfolks rätt till självbestämmande, språk, kultur, socialt liv och traditionella levnadssätt.

 1. Konferensen påminner det nordiska staterna om deras stöd till slutdokumentet antaget av Generalförsamlingen (UNGA), högnivåmöte känd som Världskonferensen om Urfolk (WCIP). Vi uppmanar de berörda staterna att implementera principerna i Deklarationen om urfolkens rättigheter (UNDRIP) på nationell nivå.
 2. Påminner om att beslutet antaget av Världskonferensen om Urfolk (WCIP) bygger på slutdokumentet från urfolkens globala förberedelsekonferens i Alta, Norge 10–12 juni 2013.
 3. Noterar att utfästelsen gjord av FN:s Världskonferensens för urfolk (WCIP)  till    ett utökad deltagande för urfolk och deras institutioner i FN fortfarande pågår. Noterar vidare att UNGA resolution A/RES/71/321 är ett steg i denna process, men tillmötesgår inte urfolkens krav på permanent observationsstatus i FN. Välkomnar vidare det ekonomiska stödet från regeringarna i Kanada, Finland och Norge till dialogmöte om urfolkens utökade deltagande i FN i Quito 2020.
 4. Välkomnar FN:s årtionde för urfolkens språk och de nordiska ländernas engagemang och stöd för att genomföra intentionerna i FN:s årtionde för urfolkens språk genom att stärka de samiska språken, både termer av lagstiftning och allokering av resurser. Noterar i detta sammanhang att de samiska parlamentens gränsöverskridande arbete har konsoliderats genom etablerandet av ett gemensamt samiskt språkcentrum.
 5. Framhåller att renskötsel och andra traditionella samiska levnadssätt, traditionell kunskap, innovationer and praktisk yrkesutövning bland urfolk, utgör ett viktigt bidrag till bevarandet och nyttjandet av biologisk mångfald. Framhåller vikten av att urfolken deltar, där det är möjligt, för att nyttja deras kunskap, innovationer och praxis. Understryker att processerna och mötena inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (CBD) och dess Cartagenaprotokoll om biosäkerhet och Nagoyaprotokollet om tillgång till genetiska resurser och rättvis och rättvis fördelning av förmåner är sammanlänkade med processerna om hållbar utveckling, agenda 2030 och för att bekämpa klimatförändringarna.
 6. Uppskattar att regeringarna i Barents och i den Arktiska regionen, till en del följt upp deras åtaganden i Parisavtalet 2015 vid klimatkonferensen i Glasgow (COP26).
 7. Välkomnar utfästelsen på 1,7 miljarder USD till stöd för ursprungsbefolkningar som gjordes av regeringar och privata finansiärer vid COP 26. Samer som ett arktiskt urfolk  utmanas av klimatförändringarna.  Att ta sig an utmaningarna kopplade  den globala klimatförändringen  kräver en koncentrerad insats som omfattar alla sju sociokulturella regioner i världen,  därför uppmanar vi regeringar och finansiärer att inkludera urfolk  från alla sju sociokulturella regioner och förtydliga  omfattningen av  deras  engagemang ur ett holistiskt perspektiv som också stöder urfolkens  självbestämmande, alliansbyggande och stärkande av urfolkens  lokala ekonomier, beslutsorgan och strategier för förvaltning av resurser.
 8. Välkomnar slutsatserna och rekommendationerna rörande samernas fiskerättigheter i havet, publicerade av Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) 2016. NIM rekommenderade den norska regeringen att erkänna sjösamernas rätt att fiska i havet som en del av deras kulturella praktik och baserat på deras historiska fiske. Detsamma gäller rätten till positiv särbehandling vid tilldelning av bidrag och om det är nödvändigt för bevarandet av sjösamernas materiella grundfundament för deras kultur.
 1.  Välkomnar det gemensamma uttalandet mot hat och rasism från de norska, svenska och finska ministrarna med ansvar för samiska frågor och presidenterna för Sametingen i Finland, Norge och Sverige i samband med samernas nationaldag den 6 februari 2021. I uttalandet betonas att regeringarna i Norge, Sverige och Finland tillsammans med Sametingen bland annat ska bekämpa hat och rasism generellt och understryka vikten av de arbete som utförs av att sannings- och försoningskommissioner.  Kommissioner arbetar för att lyfta fram historiska orättvisor och öka förståelsen för samernas nuvarande situation i de tre länderna, vilket också kan motverka diskriminering och rasism.
 2. Framhåller att urfolkens kulturella och intellektuella arv omfattar traditionella metoder, kunskaper och sätt att leva. Välkomnar de ansträngningar som Samernas Parlamentariska Råd gjort för att stärka och befästa den pan-samiska ställningstagandet när det gäller skydd av kulturarvet. Påminner om att urfolkens rätt till sin egen kultur har varit ett ämne för internationell diskurs i många år. Frågeställningen är kopplad till den faktiska möjligheten att behålla och utveckla sitt kulturarv samt ensamrätten att bestämma vem som kan använda traditionella kulturyttringar, och hur.
 3. Framhåller att covid-19-pandemin i hög grad både hämmat levnadsvillkoren och försörjningen för det samiska folket. Den har haft en negativ effekt på det gränsöverskridande samarbetet i Sápmi genom otillräcklig samordning av nationella strategier och de facto åtgärder för att bekämpa pandemin i de berörda länderna.
 4. Konstaterar att förhandlingarna om den nordiska samekonventionen befinner sig i slutskedet och välkomnar de ansträngningar som gjorts av de berörda parterna för att slutföra processen.
 5. Rekommenderar att de nordiska regeringarna fullt ut implementerar Deklarationen om urfolkens rättigheter (UNDRIP) och de åtaganden som gjorts i slutdokumentet från världskonferensen om urfolk WCIP),  inklusive de nationella handlingsplanerna, strategierna eller andra åtgärder.
 6. Uppmanar de nordiska länderna att stödja urfolkets ansträngningar både tekniskt och ekonomiskt för att stärka urfolkens deltagande i FN.
 7. Rekommenderar regeringarna i Barents- och Arktisregionerna att förnya och öka sina åtaganden enligt Parisavtalet från 2015 och partskonferensen (COP 26) i Glasgow och tar en ledande roll i utformningen av en ambitiös klimathandlingsplan för Arktis. Detta inkluderar arbete med att minska utsläppen av växthusgaser globalt och i de arktiska staterna, utan att undergräva eller kränka samernas eller andra urbefolkningars rätt till självbestämmande, eller hindra urbefolkningar från att utöva sin traditionella ekonomi och markanvändning i den gröna omställningens namn.
 8. Välkomnar de nyligen avgivna domarna från Högsta domstolen i Sverige, Norge och Finland till förmån för samiskt fiske, jakt, bete och mänskliga rättigheter, nämligen Girjas-målet mot den svenska staten (mål nr T 853-1). the Sør and Nord -Fosen sijte kontra Statnett SF, Fosen Vind DA, Olje- og energidepartementet, Högsta domstolens dom 11 oktober 2021, HR-2021-1975-S (mål nr 20-143891SIV-HRET, mål nr 20- 143892-SIV-HRET och mål nr 20-143893SIV-HRET) och Finska Högsta domstolens regler om samers urbefolkningsrätt att fiska den 13 april 2022 (Finska Högsta domstolens mål KKO:2022:25 och KKO:2022:26).
   
 9. Uppmanar med kraft de nordiska regeringarna att ge sitt fulla stöd för det samiska folkets omställnings- och modereringsinsatser inför klimatförändringar, inklusive tillräcklig finansiering.
 10.  Uppmanar staterna att intensifiera insatserna för att bekämpa invasiva arter, såsom rosa lax (puckellax) i älvarna i Sápmi som är ett hot mot traditionell samisk försörjning och kultur.
 11.  Uppmanar Samiskt Parlamentariskt Råd att anordna en samisk klimatkonferens, med syfte att uppdatera och befästa de samiska och urfolkens position 2023/24.
 12.  Uppmanar de svenska, norska och finska staterna att omedelbart börja revidera, anpassa och implementera sin politik och sin lagstiftning i linje med klarläggandena i domstolsutslag respektive lands Högsta Domstolars rörande samiskt fiske, jakt, bete och mänskliga rättigheter, med ett fullt och effektivt samiskt deltagande. Refererande till  Girjas-målet ´(mål nr T 853-1);  Sør and Nord -Fosen sijte kontra Statnett SF, Fosen Vind DA, Olje- og energidepartementet, Högsta domstolens dom 11 oktober 2021, HR-2021-1975-S (mål nr 20-143891SIV-HRET, mål nr 20- 143892-SIV-HRET och mål nr 20-143893SIV-HRET) och Finska Högsta domstolens regler om samers urbefolkningsrätt att fiska den 13 april 2022 (Finska Högsta domstolens mål KKO:2022:25 och KKO:2022:26).
 13. Uppmanar att Samiskt Parlamentarisk Råd (SPR) gör en översyn av både det övergripande samarbetet inom ramen för SPR och även samarbetsavtalet.
 14. Uppmanar de nordiska regeringarna att stärka och skydda det samiska kulturarvet genom lagstiftning som antas med fritt, förhands- och informerat samtycke av Sametingen varje land. Genomföra åtgärder för att underlätta samarbete över nationsgränserna kring dokumentation, skydd och vård av samiskt kulturer. Staterna ska verka för att det samiska kulturarvet, som tagits bort från de samiska områdena och som är av särskilt intresse för det samiska samhället, anförtros lämpliga museer eller kulturinstitutioner enligt överenskommelse med staterna och Sametingen.
 15. Uppskattar stödet från den finska regeringen i förhandlingar om urfolkens ökade deltagande på alla nivåer i FN och det arbete som gjorts av det tillfälliga samordningsorganet som arbetar med att stärka urbefolkningens deltagande i FN.
 16. Slutligen påminner konferensen de nordiska staternas regeringar och sametingen om att stärka urfolkens möjlighet och incitament att engagera sig på alla nivåer i samhället och därigenom stärka förtroendet för demokratin och ett samhälle präglat av mångfald.

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-06-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?