måndag 28 november 2022

Noerhtelaanti saemien gïeleprijse juakasåvva 2022

Aajne almetjh, åårganisasjovnh, institusjovnh jïh byjjesfaamoeh Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne maehtieh kandidaath raeriestidh. Raeresth tjaaleldh bïhkehtsinie mij jeenjemes 1-2 sæjroeh.

GULLIEGÏELE - Noerhtelaanti saemien gïeleprijse låhkeden aejkien juakasåvva 2022 saemieministeri jïh saemiedigkiepresideenti tjåanghkosne, mij Sveerjesne tjaktjedaelvien. Gïeleprijse juakasåvva aajne almetjidie jallh åårganisasjovnide Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jallh Russlaantesne gïeh saemiengïeli evtiedimmien åvteste berkieh.

Gïeleprijsen ulmie

Gïeleprijse edtja saemien gïelide Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne evtiedidh jïh gorredidh.

Gie maahta prijsem åadtjodh?

Gïeleprijse juakasåvva aajne almetjidie, dåehkide, åårganisasjovnide, siebride jïh institusjovnide mah leah åajvoehlaakan tjaaleldh-, njaalmeldh- jallh jeatjhlaakan barkeme saemien gïeli evtiedæmman. Maahta prijsen beetnegh juekedh jienebe goh akte vïtnijasse.

Raeresth kandidaath!

Aajne almetjh, åårganisasjovnh, institusjovnh jïh byjjesfaamoeh Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne maehtieh kandidaath raeriestidh. Raeresth tjaaleldh bïhkehtsinie mij jeenjemes 1-2 sæjroeh. Minngemes biejjien raeriestidh lea 07.08.2022. Dam nimhtie gaskesadth:

gollegiella@sametinget.se
Gollegiella
Sametinget
Box 90
SE-981 22 Giron/Kiruna

                                           

Jis dov naan gyjhtjelassh, gaskesadth:
Anita Kitok
vierhtiedimmiemoenehtsen tjaelije
anita.kitok@sametinget.se
+46 (0)980-681 98

 

Ministerh saemien gyhtjelasside Nöörjeste, Sveerjeste jïh Såevmeste ektine saemiedigkien presideentigujmie Nöörjeste, Sveerjeste jïh Såevmeste leah Gulliegïele – Noerhtelaanti saemien gïeleprijsem tseegkeme.  Gïeleprijse juakasåvva fïerhten mubpien jaepien jïh voestes aejkien juakasovvi jaepien 2004. Gïeleprijsen stoeredahke lea 15 000  euro.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2022-06-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?