onsdag 24 juli 2024

Uttalande om den gröna omställningen

Under plenum i Kiruna kom flera sametingspolitiker överens om att göra ett gemensamt uttalande kring den så kallade "gröna omställningens" påverkan på samiska näringar och samisk kultur.

Vi sametingspartier ser med stor oro på den utveckling där den gröna omställningen används för att driva på ytterligare exploateringar i hela Sápmi. Många samer kan vittna om klimatförändringarna och lever idag i ett alltmer oförutsägbart klimat som påverkar samiska livsföringar, renskötseln, fisket, kultur, näringar, matförsörjning, den biologiska mångfalden, ekosystemen och livet i markerna.

Detta är en situation vi delar med urfolk världen över. I Världsbankens studie redovisas att 80 % av planetens biodiversitet sammanfaller med urfolkens traditionella marker som bara utgör 22 % av planetens markyta. Slutsatsen måste vara att urfolkens hållbara förvaltning av markerna och naturresurserna bevarar planetens biodiversitet och är nyckeln för en hållbar framtid för hela mänskligheten.

Samtidigt lever vi samer i en verklighet där markerna ständigt krymper och fragmenteras. Marker som är livsavgörande för oss som urfolk, som bär vår kultur, renbetet, fisket, jakten, våra näringar, vårt språk, vårt kulturarv och utgör generationers förutsättningar för att fortsätta leva och verka i Sápmi, bevara och utveckla våra traditionella näringar, kultur och kulturarv.

Hotet mot markerna är ständigt pågående. Nu används klimatomställningen som argument för att driva på ytterligare exploateringar av bl.a. gruvprojekt, vindkraftsprojekt, batterifabriker, skogsavverkningar, industrialisering, järnvägar m.m. Flera uttalanden och ageranden görs nu från svenska politiker, industrin och lobbyorganisationer för att underlätta för s.k. ”gröna” projekt. Vi sametingspartier ser allvarligt på hur gröna argument försöker stressa fram ytterligare exploateringar. Däremot talas det inte om behovet av ökad cirkulär ekonomi, minskad resursförbrukning, miljörisker, återvinning och resurshushållning.

Våra sametingspartier framhåller att klimatomställningen aldrig kan bli hållbar om den sker på bekostnad av det samiska folkets och enskilda samers möjligheter att leva kvar i sina traditionella marker och föra sina livsföringar, sin kultur, näringar, marker och vatten vidare till kommande generationer. Omställningen är inte heller hållbar om den sker utan ett reellt inflytande från alla samer som berörs och i enlighet med samers status som urfolk och internationell urfolksrätt.

Våra sametingspartier välkomnar i sammanhanget domen som Norges Høysterett meddelade 11 oktober 2021 angående vindkraftsprojekt i Fosen, Trøndelag, där koncession ogiltigförklarades eftersom utbyggnaden kränker samers rätt till kulturutövning. Saken gällde frågan om utbyggnaden av vindkraftverk kränker renskötande samers rätt till kulturutövning utifrån FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). Norges Høysterett konstaterade enhälligt att rättigheterna kränkts och att koncession och expropriationstillåtelse därför är ogiltiga. Samma FN-konvention är ratificerad i Sverige. Våra sametingspartier påtalar vikten av att Høysterettens dom får genomslag i hela Sápmi, även på den svenska sidan.

  • Vi kräver att regeringsföreträdare, myndigheter, företag och beslutsfattare respekterar samers urfolksrättigheter och rätt till inflytande och inte driver på projekt som kränker urfolksrättigheter och påverkar vår hälsa negativt.
  • Vi kräver att pågående markexploateringar stoppas och omprövas utifrån rättsutvecklingen i Høysterettens dom. Vi accepterar ingen grön kolonialism, varken här eller någon annanstans.

Uttalande antaget i samband med Sametingets plenum i Giron 2 december 2021 av följande sametingspartier:

Jakt- och fiskesamerna   

Sámiid Riikkabellodat

Vuovdega                         

Landspartiet Svenska Samer

Min Geaidnu

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-12-21

Relaterat

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?