måndag 24 juni 2024

Uttalande om skogsbruket 2020

Plenum antog ett uttalande angående samernas rätt i förhållande till skogsbruket den 27 november 2020.

Sametinget ser med stor oro på hur naturresurserna i Sápmi överutnyttjas. Vårt folks, renens och viltets livsutrymmen är hotade. Klimatet och den biologiska mångfalden står inför kollaps. Storskaligt skogsbruk är en av de markanvändare som orsakat störst ingrepp i naturen i Sápmi. På en generation har skogslandskapet i Sápmi förändrats från väldiga naturskogar till i huvudsakligen planterad industriskog.

Vår historia, tradition och kultur finns i första hand inte i skriftliga källor utan i landskapet vi lever i, där traditioner, sedvänjor och kunskaper överförs mellan generationer. Det storskaliga skogsbruket hotar vårt levnadssätt. De kulturmiljöer i form av försiktiga spår som våra förfäder lämnat i markerna är inte fornminnesinventerade och genom avverkning och markberedning riskerar dessa kulturlämningar att försvinna för alltid. Traditionella flyttleder och markers funktion förstörs och kunskap om landskapet går förlorat.

Sverige har genom Parisavtalet förbundit sig att vidta kraftfulla åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen. Skogarna i Sápmi utgör en viktig del av jordens lungor. I våra skogar finns det mesta av kolet lagrat i marken. När skogen avverkas frigörs kolet och blir till koldioxid. Detta påskyndar den globala uppvärmningen. Även med nyplantering av träd dröjer det en hel generation innan den koldioxid som frigjordes vid avverkningen tagits upp igen. Som samernas folkvalda parlament har vi en plikt att inte låta vår del av jordens lungor bli punkterad. För att kunna bromsa klimatförändringarna måste avverkningen av äldre naturskog omedelbart stoppas.

Samerna erkänns som urfolk i grundlagen. Högsta domstolens dom i de s.k. Girjasmålet och Nordmalingsmålet har klargjort samernas rättigheter, statens skyldigheter att främja samisk kultur och därmed också markanvändning, samt omfattningen av rätten till renbete.

Domarna tydliggör att samisk rätt till renbete är likställd med egendomsrätten enligt regeringsformen. De bekräftar också att samisk sedvanerätt gäller inom det samiska renskötselområdet. Dessutom ska samernas intresse att kunna vidmakthålla sin kultur, däribland renskötseln, ges särskild vikt i myndighetsbeslut.

Skogsvårdslagstiftningen är inte utformad i enlighet med detta. De statliga myndigheterna beaktar inte våra rättigheter i sina beslut, beslut som i högsta grad berör oss. Det innebär bland annat att samebyarna inte anses som en likvärdig part i markanvändningen, att avverkningar tillåts där de inte borde tillåtas, att skogsbruket tillåts orsaka skador för renskötseln och att samiska fornlämningar förstörs.

Svenska staten måste ta sitt ansvar och leva upp till sina skyldigheter gentemot samernas urfolksrätt samt sina miljö- och klimatmål. Det svenska skogsbruket måste regleras i enlighet med Högsta domstolens utfall och grundlagen; för att säkerställa skydd av samisk kultur och kulturarv; för att säkerställa renskötselns framtid; för att anpassas till renskötselns privaträttsliga karaktär och för att nå de nationella miljö- och klimatmålen.

Sametinget kräver att regeringen omgående genomför nödvändiga åtgärder för att anpassa skogsvårdslagstiftningen så att samers grundlagsskyddade rätt respekteras samt att detta görs med samiskt inflytande.

Sametinget kräver att regeringen agerar för att Sveaskog och Fastighetsverket omgående ska anpassa sitt skogsbruk så att samers grundlagsskyddade rätt respekteras.

Enhälligt antaget av Sametingets plenum, 2020-11-27

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-02-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?