söndag 16 juni 2024
lagbok

Sametinget begär en särskild lag för språkliga rättigheter

Sametinget hemställer om att regeringen påbörjar ett lagstiftningsarbete med syfte att ta fram en särskild lag som säkerställer det samiska folkets språkliga rättigheter utifrån Sveriges folkrättsliga åtaganden.

Sametinget ser behov av en särskild lag som säkerställer samernas språkliga rättigheter och som  synliggör och stärker Sametingets ansvar att leda det samiska språkarbetet. En sådan lag skulle även utgöra ett led i ett ökat självbestämmande. Ambitionen är att harmonisera nationell lagstiftning med Norge och Finland i enlighet med intentionerna i Nordisk Same­konvention och därigenom underlätta gränsöverskridande samarbete.

- Sametingets språknämnd har vid flera tillfällen framfört behov av inrättande av en särskild lag som beaktar de samiska språkens behov och som därmed kan innebära ett utökat skydd där alla de samiska språken omfattas, säger Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

Som nationell minoritet omfattas och skyddas det samiska folkets språkrättigheter av Europa­rådets språkstadga och ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ram­konventionen) och utifrån samernas särställning som urfolk, bland annat Urfolksdeklarationen.

- För oss som samer har en särskild lag stor betydelse eftersom den även skulle ge det samiska folket större utrymme att utforma det språkpolitiska arbetet. Det är ett steg i rätt riktning för ett ökat självbestämmande. Även ur ett utbildningsperspektiv finns skäl att reglera samernas språkliga rättigheter i en särskild lag, säger  Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

Samernas status som urfolk och nationell minoritet innebär att flera olika internationella människorättsinstrument behöver tillämpas. I Sverige har fokus sedan åtminstone femton år tillbaka legat på minoritetsrättigheter och lagstiftning som syftar till att förtydliga eller stärka rättigheter för de fem erkända nationella minoriteterna. Trots ändringen i regeringsformen där samernas status som folk särskilt framhävs, har lagstiftning som syftar till att förtydliga eller stärka rättigheter som rör samerna i egenskap av urfolk i huvudsak lämnats oförändrade.

Vid ratificeringen av Språkstadgan har Sverige lagt sig på en lägre nivå i skyddet av de samiska språken i förhållande till de två andra nordiska länderna Norge och Finland. Den lägre ambitionsnivån gör att samerna som ett folk och de samiska språken som är gräns-överskridande, behandlas olika i de nordiska länderna. Sametinget framhåller att den särskilda lagen behöver omfatta frågor om rätten att använda och få tillgång till samiska språk samt åtgärder för skydd, stärkande och revitalisering. Lagen bör även klargöra Sametingets och andra förvaltningsmyndigheters ansvar att skydda och stärka de samiska språken, inklusive utbildning och sociala tjänster. Sametingets uppfattning är även att lagen ska ersätta befintliga lagar som reglerar samernas språkliga rättigheter.

I Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken lämnas flera åtgärdsförslag för de samiska språkens möjligheter att revitaliseras, inklusive ratificering av Språkstadgan i nivå med Finland och Norge samt framtagande av en särskild lag som säkerställer urfolket samernas språkliga rättigheter.

Kontakt:

Lars Miguel Utsi

Vice styrelseordförande och ordförande i Sametingets språknämnd

larsmiguel.utsi@sametinget.se

070-349 29 68

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-02-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?