torsdag 20 juni 2024

Njoelkedassh

  • Bæjhkoehtimmie tjoevere minngemes golken 20.b båeteme jaepesne veeljemejaepien åvtelen.

  • Datne tjoeverh 18 jaepiem årrodh jallh sjidtedh veeljemebiejjesne jïh svïenske veasoje årrodh.

  • Jis ih leah svïenske veasoje dellie tjoeverh sveerjesne tjaalasovveme årrodh dah minngemes golme jaepieh.

Gieh meatan sjidtieh gïelelåhkosne?
Saemiedigielaaken mietie göökte krïebpesjh tjoerh dïevehtidh.

Voestes lea subjektive krïebpesje, jïjtje tuhtjh saemie leah.

Mubpie lea objektive krïebpesje jïh lea gïelen bïjre. Tjoerh jïjtje saemien gåetesne soptsestidh jallh soptsestamme, jallh guhte dov eejtegistie gåetesne saemien soptseste jalh soptsestamme, jallh guhte dov aahkijste jallh aajijste gåetesne saemien soptseste jallh soptsestamme. Ojhte vihkeles lea gukt-akt vuesehth almetjem guhte datne beavnah leah saemien maahteme. Guktie dam darjoeh maahta gellielaaketje årrodh.
 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-09-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?