fredag 9 december 2022

Ohtsh lïerehtæjjine sjïdtedh Walt Disney Animation Studiosne

Walt Disney Animation Studios lïerehtæjjam ohtsede sov giesielïerehtæjjaprogrammese 2022. 

Datne tjeahpoem, animasjovnem, daatagrafihkem jïh filmem daelie lohkeminie jallh lohkeme? Walt Disney Animation Studios lïerehtæjjam ohtsede sov giesielïerehtæjjaprogrammese 2022. Juktie dov taleentem evtiedidh dov lea sjïere nuepie ryöktesth aktine Disney-mentovrine barkedh jïh gaajhkh bielieh tjeahposte, histovrijesoptestimmeste jïh filmesjugniedimmeste goerehtidh.


Walt Disney Animation Studios Summer Internship Program lea programme mij vaasa 10 våhkoeh jïh lea joe maaksasovveme. Daate lea tjeahpoe-, animasjovne-, daatovregrafihke- jïh filmelearoehkidie. Mijjen dåehkiej  vihtiesvoete jïh healsoe lea hævvi joekoen vihkeles mijjese. Mijjieh edtjebe båetije aski mietie mieriedidh mejtie daate programme sjædta juktie råakebe Burbankesne, CA-studiosne jallh virtuelle vuekien mietie.

Lohkh vielie lïerehtimmieprogrammen jïh krïevenassi bïjre daesnie:

Visual Development Intern

Story Intern

Animation Intern

Set Extension Intern

Production Management Intern

Animation Research Library Intern

Ohtsememierie WDAS:n lïerehtæjja- jïh vuelkemestipendese: 16.01.2022 ts. 23:59 Pacific Standard Time.

Vuelkemestipende
Lïerehtæjja saemien dajvijste maahta vuelkemedåarjoen bïjre syökedh  mij lea 10 000 $ stoerre, jïh mïsse Saemieraerie jïh Saemiedigkieh leah beetnehvierhtieh dåårjeme. Ohtsije tjuara saemien maadtoste årrodh, Disneyen krïevenassh haarjanimmiesijjiej bïjre illedh jïh soejkesjem utnedh guktie maahta daajroem bååstede buektedh saemien siebriedahkese, vuesiehtimmien gaavhtan viehkine sosijaale meedijistie, håalemijstie jnv. 

Tjaelieh ohtsemem, jeenjemes 1 sæjroe, jïh tjïelkesth man åvteste datne leah ohtsijinie jïh guktie datne mijjen krïevenassh vuelkemedåarjoen bïjre illh. Seedth dov ohtsemem vuelkemestipenden bïjre jïh mïerhkh dam ”WDAS lïerehtæjjah» diekie: kmr@saamicouncil.net.

Aejkiemierie  vuelkemestipendem ohtsedidh lea 16.01.2022 23:59 Pacific Standard Time.

Gaskesadtemebïevnesh

Christina Hætta, Sámiráđđi
+47 48021734

kmr@saamicouncil.net

 

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2022-01-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?