onsdag 30 september 2020

Ohtsh lïerehtæjjine sjïdtedh Walt Disney Animation Studiosne

Walt Disney Animation Studios lïerehtæjjam ohtsede sov giesielïerehtæjjaprogrammese 2020. 

Datne tjeahpoem, animasjovnem, daatagrafihkem jïh filmem daelie lohkeminie jallh lohkeme?

Walt Disney Animation Studios lïerehtæjjam ohtsede sov giesielïerehtæjjaprogrammese 2020. Juktie dov taleentem evtiedidh dov lea sjïere nuepie ryöktesth aktine Disney-mentovrine barkedh jïh gaajhkh bielieh tjeahposte, histovrijesoptestimmeste jïh filmesjugniedimmeste goerehtidh.

Giesielïerehtimmieprogramme vaasa luhkie våhkoeh jïh joekehts katogorijh åtna mejtie maahta syökedh. Lohkh vielie lïerehtimmieprogrammen jïh krïevenassi bïjre daesnie:

Story

Production Management

Character, CG Artist

Environment, CG Artist

Visual Development

CG Animation

Technology Tools

Technology Research Graduate

Intern Meander Drawing Software

Graduate Intern Appearance Modeling and Rendering

Real-Time Rendering Intern

Environment Software

 

Vuelkemestipende

Lïerehtæjja saemien dajvijste maahta vuelkemedåarjoen bïjre syökedh  mij lea 10 000 $ stoerre, jïh mïsse Saemieraerie jïh Saemiedigkieh leah beetnehvierhtieh dåårjeme. Ohtsije tjuara saemien maadtoste årrodh, Disneyen krïevenassh haarjanimmiesijjiej bïjre illedh jïh soejkesjem utnedh guktie maahta daajroem bååstede buektedh saemien siebriedahkese, vuesiehtimmien gaavhtan viehkine sosijaale meedijistie, håalemijstie jnv.

Tjaelieh ohtsemem, jeenjemes 1 sæjroe, jïh tjïelkesth man åvteste datne leah ohtsijinie jïh guktie datne mijjen krïevenassh vuelkemedåarjoen bïjre illh. Seedth dov ohtsemem vuelkemestipenden bïjre jïh mïerhkh dam ”WDAS lïerehtæjjah» diekie: kmr@saamicouncil.net.

Ohtsememierie WDAS:n lïerehtæjja- jïh vuelkemestipendese: 13.01.2020 ts. 09:00 nöörjen/sveerjen tïjje jïh 10:00 såevmien tïjje.

Gaskesadtemebïevnesh
Christina Hætta, Sámiráđđi
+47 48021734

kmr@saamicouncil.net

 

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-11-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?