onsdag 20 november 2019

Gïeleseminarijume toelhkide, jarkoestæjjide jïh jeatjah gïelebarkejidie

Saemiedigkieh Soemesne, Nöörjesne jïh Sveerjesne gïeleseminarijumem ektesne öörneminie toelhkide, jarkoestæjjide jïh jeatjah gïelebarkejidie.

Saemiedigkieh gïeleseminarijumem ektesne öörneminie Anárisnie, Soemesne rïhkeden 9-10 b:ine 2019. Gïeleseminarijumen ulmie gaajhkide eevtjedh gieh saemien gïeline barkeminie, jarkoestæjjah, toelhkh jïh jeatjah gïelebarkijh. Gïeleseminarijume ektiebarkoe saemiedigkiej jïh gïelegaaltijen gaskemsh juktie vuesiehtidh daelie internaasjovne aalkoealmetji gïelejaepie.
 
Saemiedigkiej ektiebarkojne gïelebarkijde eevtjedh , nuepine gïeleguhtjelassij bïjre digkiedidh jïh ektesne gïelebarkoen bïjre ussjedidh. Nuepine orre vearmedahkem buektiehtidh, gïelebarkiej gaskemsh jïh gïelebarkoem nænnodh raasten rastah.
 
Saemiedigkieh gaajhkide dovnide dan gïeleseminarijasse böörieh rïhkeden 9-10 b:ine 2019 Anárisnie.
 
Vielie saernieh:
Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi, mobilteelefone:. +358 40 7075626
Mikkel Rasmus Logje, mikkel.rasmus.logje@samediggi.no, mobilteelefone:. +47 412 65 375
Marie Louise Allas, marielouise.allas@sametinget.se, mobilteelefone:. +46 70-367 46 82
© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-06-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?