torsdag 19 september 2019

Hem

9-10 oktober 2019

Språkseminarium/ Giellaseminára dulkkaide, jorgaleddjiide ja eará giellabargiide

[Plats]
Ánar, Finland

Norgga, Ruoŧa ja Suoma sámedikkit lágidit oktasaš giellaseminára dulkkaide, jorgaleddjiide ja eará giellabargiide

Sámedikkit lágidit ovttas 9.-10.10.2019 giellaseminára Anáris earenomážit daidda, geat barget sámegielaiguin: jorgaleaddjin, dulkan dahje eará giellabargin. Seminára lágiduvvo Norgga, Ruoŧa ja Suoma sámedikkiid ja Sámi Giellagáldu ovttasbargun ja lea oassin sámedikkiid ON:a eamiálbmotgielaid jagi čalmmustahttimis.
Dán golmma sámedikki oktasaš lágideami jurddan lea doarjut giellabargiid gelbbolašvuođa, addit vejolašvuođa digaštallat čiekŋaleabbo giellaáššiin ja vuodjut dulkkaid, jorgaleddjiid ja giellabargiid bargui guoskevaš gažaldagaide, vejolašvuođaide ja hástalusaide. Dát dilálašvuohta fállá maid vejolašvuođa hukset ođđa fierpmádaga ja ovttasbargooktavuođaid giellabargiid gaskka ja ná nanosmahttit rájáidrasttildeaddji ovttasbarggu sámegielaid ovdii.
Sámedikkit bovdejit iluin buot giellaberošteddjiid giellaseminárii 9.-10.10.2019 Anárii!
Seminára prográmma ja eará dieđut almmuhuvvojit maŋŋil.

Lassidieđut:
Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi, mátketelefuvdna. +358 40 7075626
Mikkel Rasmus Logje, mikkel.rasmus.logje@samediggi.no, mátketelefuvdna: +47 412 65 375
Marie Louise Allas, marielouise.allas@sametinget.se, mátketelefuvdna +46 70-367 46 82


Vuona, Svieriga ja Suoma sámedikke ásadi aktisasj giellaseminárav dålkåjda, jårggåliddjijda ja ietjá giellabarggijda

Sámedikke ásadi 9–10/10-2019 giellaseminárav Anárin sidjij, gudi sámegielaj barggi:
jårggåliddjen, dålkkån jali ietjá giellabarggen. Seminárra ásaduvvá Vuona, Svieriga
ja Suoma sámedikkijs aktan Sáme giellagáldujn, ja l oassen sámedikkij tjalmostahttemis rijkajgasskasasj álggoálmmukgielaj jage birra.
Dán gålmå sámedikke aktisasj ájádus la doarjjot giellabarggij máhtalgisvuodav ja vaddet máhttelisvuodav rádedittjat tjiegŋalap giellaássjij birra ma dålkåjda, jårggåliddjijda ja giellabarggijda guosski. Dahkat ådå värmmádagájt ja åvddånahttet aktisasjbarggovuogijt giellabarggij gaskan, ja aj rádjerasstidime giellaaktisasjbargov nannit.
Sámedikke bivddiji ávos divna giellaberustiddjijt giellaseminárraj 9–10/10-2019 Anárij!

Ienep diedo:
Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi, tel. +358 40 7075626
Mikkel Rasmus Logje, mikkel.rasmus.logje@samediggi.no, tel. +47 412 65 375
Marie Louise Allas, marielouise.allas@sametinget.se, tel. +46 70-367 46 82


Saemiedigkieh Soemesne, Nöörjesne jïh Sveerjesne gïeleseminarijumem ektesne öörneminie toelhkide, jarkoestæjjide jïh jeatjah gïelebarkejidie

Saemiedigkieh gïeleseminarijumem ektesne öörneminie Anárisnie, Soemesne rïhkeden 9-10 b:ine 2019. Gïeleseminarijumen ulmie gaajhkide eevtjedh gieh saemien gïeline barkeminie, jarkoestæjjah, toelhkh jïh jeatjah gïelebarkijh. Gïeleseminarijume ektiebarkoe saemiedigkiej jïh gïelegaaltijen gaskemsh juktie vuesiehtidh daelie internaasjovne aalkoealmetji gïelejaepie.
Saemiedigkiej ektiebarkojne gïelebarkijde eevtjedh , nuepine gïeleguhtjelassij bïjre digkiedidh jïh ektesne gïelebarkoen bïjre ussjedidh. Nuepine orre vearmedahkem buektiehtidh, gïelebarkiej gaskemsh jïh gïelebarkoem nænnodh raasten rastah.
Saemiedigkieh gaajhkide dovnide dan gïeleseminarijasse böörieh rïhkeden 9-10 b:ine 2019 Anárisnie.

Vielie saernieh:
Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi, mobilteelefone:. +358 40 7075626
Mikkel Rasmus Logje, mikkel.rasmus.logje@samediggi.no, mobilteelefone:. +47 412 65 375
Marie Louise Allas, marielouise.allas@sametinget.se, mobilteelefone:. +46 70-367 46 82
 

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-06-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?