lördag 18 januari 2020

Gïelegaaltije

Saemien gïeli normeeremem ennje jåhta, læjhkan Gïelegaltijen jåårhkemeprosjeekte minngiegietjien suehpeden asken orriji. Saemien Gïelegaaltije lea dan raajan beetnegh interreg-prosjeektevierhtiej tjïrrh åådtjeme. Saemiedigkide lea annjebodts vuekiem gaavneme guktie dam noerhti gïeleektiebarkoem edtja jåarhkedh jïh beetnegh åadtjodh. Saemien gïelegaaltije edtja jåarhkedh mohte vaenebe beetnegigujmie jïh vaenebe barkijh orrejaepien raajan.

Ij Saemien Gïelegaaltije maehtieh seamma barkoevuekiem utnedh goh interreg prosjeekteaejkesne. Dam maehtiejidie vuejnedh mijjen gïeleviehkiedïenesjem maam gïelegaaltije lea åtneme.

Gïelegaaltije leah ennje vïjhte gïeledåehkieh; åarjel-, julev-, noerhte-, anáre- jïh skåaltesaemien, mah gelkieh saemien normeeremen bïjre barkedh jïh orre terminologijem normeradidh. Beetnehvierhtiej gaavhtan eah gïeledåehkieh maehtieh tjåanghkoeh utnedh goh mijjieh aerebi åtneme.

Lissine dejtie vïjhte gïeledåehkide Gïele Gaaltijisnie, lea sjïere bidumsaemien barkoedåehkie tseegkesovveme, mij galka barkedh jïh bidumsàmegïelem tjaelemevuekien normeradidh. Soejkesjisnie galka barkoedåehkie voestes aejkien ruffien asken tjåanghkenidh.

Gïelegaaltije jåarhke Saemien Parlamentarihken Raerien åelesne. Saemien Gïelegaaltije galka ektiebarkoeprosjeektem saemiedigkiej gaske årrodh. Dam ektiebarkoeprosjeektem galka Såevmien Saemiedigkie reeredh. Saemien Gïelegaaltijen annjebodts åvtehke Marko Marjomaa galka Såevmien saemiedigkien gïeletjaelije årrodh.

Ij leah ennje vihties guktie normeeremebarkoen dej vïjhte saemiejgïelide edtja sjïdtedh, juktie beetnehdåarjoem Saemien Gïelegaaltijasse ij leah vihties.

Jis sïjhtijidie vielie dan bïjre daejredh, maahta gaskesadtedh annjebodts åvtehkinie Marko Marjomaa Saemien Gïelegaaltije: marko.marjomaa@samediggi.fi
+358 10 839 3183, +358 50 438 2484

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-11-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?