torsdag 17 januari 2019

Leverans av beteslandsindelning för samråd

Renbruksplanens beteslandsindelning begärs skriftligen från respektive sameby. Samebyn äger sin egen renbruksplan. Följande förutsättningar gäller för leverans.

Renbruksplanen är samebyns egendom och kan användas vid samråd och dialog rörande:

 • Skogsbruk
 • Gruvnäring
 • Vindkraft
 • Vattenkraft
 • Kulturmiljöer
 • Fjällfrågor - skoter och jakt
 • Rörligt friluftsliv (turism)
 • Rovdjursfrågor
 • Vägplanering
 • Infrastruktur
 • Kommunala översiktsplaner
 • MKB, SKB och övrig planering
 • Tvister om renskötselrätt

Förutsättningen för leverans från samebyn är att det föreligger planerings- och/eller samrådsärende med berörd aktör.

Beteslandsindelning som underlag

Beteslandsindelningen är en del i renbruksplanen och kan användas som underlag för samrådsärenden och/eller konsekvensbeskrivningar. Vid skriftlig förfrågan från markanvändande aktör levererar samebyn sin senaste version av beteslandsindelning antingen digitalt (shape-filer eller PDF-format) eller på papper. Det kan omfatta samebyns hela betesland alternativt berörd del.

Förutsättning för leverans

Leverans sker till av aktören utsedd mottagare. Mottagaren får inte vidarebefordra beteslandsindelningen till annan part. Det gäller även inom samma bolag/myndighet med olika inriktning som t.ex. skog och vindkraft. Då måste två enskilda leveranser göras.

Innehåll

Den levererade beteslandsindelningen omfattar:

 • Beskrivning av samebyns renskötselår/årstidscykel (text)
 • Namn på sameby
 • Områdesnamn
 • Areal för respektive område
 • Årstidsland
 • Beteslandstyp
 • Orsak till klassning av beteslandstyp
 • Renbetestyper

Tolkning

Informationen från beteslandsindelningen är en översiktlig beskrivning av rennäringens markanvändning och avvikelser i beteslands-indelningens information kan förekomma. Den ska inte tolkas alltför precist. Beteslandsindelningen är en dynamisk process och uppdateras kontinuerligt - både baserat på ny kunskap och förändringar i landskapet.

Varumärket

Logotypen eller texten Renbruksplan® ska användas på produkter, tjänster och/eller dokument som rör Renbruksplaner. Logotypen ska användas vid olika varor och tjänster som berör renbruksplanerna. Det
kan vara affischer, annonser, instruktions- och undervisningsmaterial, presentationer och skrivna dokument där data, text och kartunderlag använts från renbruksplaner. Då kan också symbolen R i en cirkel: Renbruksplan® användas för att markera att begreppet är skyddat. Logotypen får inte förvanskas. Annan part får inte använda logotypen i kommersiellt syfte vid överföring och organisering av data. Det gäller också vid design, utveckling av programvara och databassystem eller om syftet inte är förenligt med ”våra samiska grundläggande värden” och det vårt arbete står för: att beskriva renskötselns markanvändning ur samebyns perspektiv och för renens bästa till gagn även för andra markanvändande aktörer.

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2018-03-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?