söndag 17 november 2019

Har du synpunkter om Sametingets föreskrift om statsbidrag vid vissa studier i samiska?

Sametinget har beslutat att förslaget till föreskriftrevidering av (STFS 2008:1) Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska ska ut på remiss till berörda samepartier, organisationer, institutioner. Enskilda har också möjlighet att lämna synpunkter.

Du hittar förslaget till revidering av föreskriften STFS 2008:1 i filen i högerspalten.

Remissvar och synpunkter ska ha kommit in till Sametinget senast den 15 augusti 2017 till: kansli@sametinget.se Vi ser gärna att remissvaren lämnas in i word-format. Märk svaret med diarienummer: 8.2.1-2017-665.

Konsekvensutredning med anledning av föreslagna ändringar i Sametingets föreskrifter (STFS 2008:1) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

Allmänt
Konsekvensutredning utifrån 6 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Företag berörs inte av regeländringarna.

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Det som föranleder revideringen av den nu gällande föreskriften är främst att kostnadsersättningarna och hanteringen av dessa behöver ses över. Genom att ersätta ersättningen för vissa faktiska kostnader med en schabloniserad ersättning förenklas förfarandet för såväl den studerande som för myndigheten. Dagersättningsnivån behöver ses över liksom ersättningsnivån för resor till och från studieorten. Sammanfattningsvis innebär förändringarna att reglerna uppdateras och förtydligas, ansökningsförfarandet förenklas och att handläggningen kan effektiviseras.

Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
De föreslagna förändringarna kan inte uppnås genom en annan lösning än vad som beskrivits i föregående fråga. Om förändringarna inte genomförs uteblir de angivna effekterna.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Förändringarna i regleringen berör de som studerar samiska inom föreskriftens tillämpningsområde.

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
Regleringen i sig medför inte några kostnader för de studerande. Regleringen påverkar bidragen till de studerande och innebär att högsta ersättning för kost per dygn sänks från 0,5 procent till 0,2 procent av prisbasbeloppet och att högsta ersättning för resor till och från studieorten höjs från två procent till fem procent av prisbasbeloppet.

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Regleringen innebär inte någon förändring i detta avseende.

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Tidpunkten för ikraftträdande påverkar i sig inte företag eller utbildningsanordnare. Regeländringen bör inte träda ikraft under pågående terminer och bör därför mest fördelaktigt införas vid årsskiftet eller efter sommaren. Information om ändringarna kan ske genom direktutskick till berörda utbildningsanordnare och blivande studenter via sedvanliga informationskanaler.

 

Frågor i anledning av remissen besvaras av:

Peter Engström, verksjurist
tel 0980-780 56
peter.engstrom@sametinget.se

Nils-Olof Sortelius, studiebidragshandläggare
tel 0971-557 80
nils-olof.sortelius@sametinget.se

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2017-06-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?