onsdag 18 oktober 2017

Gïelekampaanjen bïjre

Kampaanjen ulmie gïele edtja gaskeviermesne/sosiaale meedijinie  govlesovvedh jïh vååjnedidh. Mijjieh sïjhtebe almetjidie haestedh saemiestidh!

”Saemesthmunnjien2” kampaanje saemiengïelem övtede saemiengïelem provhkedh.

Kampaanjen ulmie gïele edtja gaskeviermesne/sosiaale meedijinie  govlesovvedh jïh vååjnedidh.

Mijjieh sïjhtebe almetjidie haestedh saemiestidh!

Kampaanjen ulmieh:

  • saemiengïelide övtiedidh 
  • jienebh mejtie saemiengïelide pruvhkieh
  • saemiengïelh jienebe lehkesne
  • saemiengïelide vååjnesasse åadtjodh
  • Siebriedahkem vuaptastehtedh saemiengïeli bïjre, mah vihkeles dah mijjese 

Dïjre dijjese saemiengïelh joekoen vihkeles jïh buerie. Lïerh gïelem, saemesth, veeljh gïelem! Mijjieh gaajhkesh dejtie gïelide övtiedieh.

Maahtah aaj meatan årrodh/viehkiehtidh jis datne provhkh mijjen hashtagh;

#Sámásmuinna2 #Sámástamujna2 #sámásthmujna2 #saemesthmunnjien2

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2017-04-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?