lördag 22 september 2018

Noerhtelaanti saemien gïeleprijse juakeme tjaktjen 2016

Aajne almetje, åårganisasjovnh, institusjovnh jïh byjjesfaamoeh Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne maehtieh kandidaath raeriestidh.

GULLIEGÏELE- Noerhtelaanti saemien gïeleprijse tjïjhtjeden aejkien juakeme tjaktjen 2016 saemieministeri jïh saemiedigkiepresideenti gaavnedimmesne Stuehkesne rahkan asken. Gïeleprijse juakasåvva aktegs almetjidie jallh åårganisasjovnide Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jallh Russlaantesne gïeh saemiengïelen evtiedimmien åvteste berkieh.

Ministerh saemien gyhtjelasside Nöörjeste, Sveerjeste jïh Såevmeste ektine saemiedigkien presideentigujmie Nöörjeste, Sveerjeste jïh Såevmeste leah GULLIEGÏELE – Noerhtelaanti saemien gïeleprijsem tseegkeme. Gïeleprijse juakasåvva fïerhten mubpien jaepien jïh lij voestes aejkien juakeme jaepien 2004. Gïeleprijsen stoeredahke lea 15 000 euro.

Gïeleprijsen ulmie

Gïeleprijse edtja saemien gïelem Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne evtiedidh jïh gorredidh

Gie maahta prijsem åadtjodh?

Gïeleprijse juakasåvva aajne almetjidie, dåehkide, åårganisasjovnide, siebride jïh institusjovnide mah leah åajvoehlaakan tjaaleldh-, njaalmeldh- jallh jeatjaj barkoej tjïrrh barkeme guktie saemien gïelem evtiedidh. Maahta prijsen beetnegh juekedh jienebe goh akte vïtnijasse.

Raeresth kandidaath!

Aajne almetje, åårganisasjovnh, institusjovnh jïh byjjesfaamoeh Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne maehtieh kandidaath raeriestidh. Raeriestimmie prijsen vitnijinie ektine tjaaleldh bihkehtsinie man gåhkaldahke jeenjemes 1-2 säjroeh edtja moenehtsem jakseme 1 biejjien gaekeren 2016 raajan. Dam nimhtie gaskesadtah:

gollegiella@sametinget.se

Gollegiella
Sametinget,
Box 90,
SE-981 22 Giron/Kiruna
Sverige                                                                                                      

Gyhtjelassh, snjaltjen 1 bi ejjien raajeste:

Marie-Louise Allas
Kultuvre- jïh gïeleåvtehke
marielouise.allas@sametinget.se
+46(0)980-681 93

 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2016-07-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?