lördag 18 januari 2020
Lasso
Foto: Carl-Johan Utsi.

Näringspolitik

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det samiska samhället måste byggas så att det är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Ekologiskt och ekonomiskt bärkraftiga näringar är den bästa garantin för att bevara de höga miljö- och kulturvärden som finns i fjäll- och skogsområdena. Idag styrs till stor del samiskt näringsliv av förhållanden utanför det samiska samhället, vilket medför att den politiska debatten till stora delar handlar om att skydda olika samiska angelägenheter.

Utvecklingsfrågor
Sametinget anser att utvecklingsfrågorna måste få en större tyngd. Bilden av samiskt näringsliv måste bli mer offensiv och präglas av utvecklingskraft och stolthet. Näringspolitiken i Sápmi idag är ett resultat av prioriteringar och insatser som beslutats av stat, länsstyrelser och kommuner. Det samiska inflytandet är minimalt.

Hållbar utveckling
All näringsutveckling ska ha sin utgångspunkt i traditionell samisk kunskap och hållbar utveckling. Hållbar utveckling inbegriper ekologisk långsiktighet, hushållning med naturresurserna, bevarande av miljö- och kulturvärden, men även ekonomisk, social och jämställdhetsmässig hållbarhet.

Regionalpolitik
Det saknas en enhetlig strategi för integreringen av det samiska näringslivet i svensk regionalpolitik. Det innebär att de samiska näringarna ofta glöms bort eller endast förekommer sporadiskt, därför att de är små. När den samiska dimensionen uppmärksammas är det ofta som en slags indirekt förstärkare av den regionala attraktionskraften för turistnäringen. Idag ligger ansvaret för den regionala utveckingen på länsstyrelserna som även har de största resurserna för detta arbete.

Sametingets roll
Sametinget måste få en tydligare och naturligare roll i svensk regionalpolitik. Genom att arbeta med samiska näringslivsutvecklingsfrågor stärks det samiska samhället och den samiska befolkningens möjligheter att leva, bo och verka i Sápmi. Sametinget och de regionala myndigheterna behöver utveckla ett tydligare samarbete där strategiska frågor diskuteras.

Traditionella näringar
Av tradition har samiskt näringsliv främst handlat om rennäring, jakt, fiske och sameslöjd (duodji). Rennäringen är en central kulturfaktor och till stora delar en bas för övriga näringar. En stark rennäring där rätten att nyttja mark och vatten är säkerställd förbättrar möjligheten för en utveckling av övriga samiska näringar samtidigt som en utveckling av andra samiska näringar stärker rennäringens position.

Behov av reformering
Sametinget anser att en reformering av rennäringspolitiken och rennäringslagstiftningen är nödvändig. Med tanke på att rennäringen ofta hamnar i försvarsposition är det viktigt att synliggöra rennäringen och peka på positiva ekonomiska effekter och sysselsättningseffekter. Även dess betydelse för övriga samiska näringar behöver lyftas fram. Helhetslösningar behöver utarbetas, där inte bara renskötseln utan även till exempel jakt, fiske, miljö och turism ingår.

Utvecklingsområden
Sametingets näringspolitiska handlingsprogram (se högerspalten) lyfter fram följande insatsområden:

  • Duodji och samiskt konsthantverk
  • Samisk besöksnäring
  • Samisk mat
  • Gårdsbruk
  • Kulturinriktade näringar (film, foto, musik, teater, litteratur osv.)
  • Övriga samiska näringar - små samiska företag i glesbygd

Sametingets rennäringsnämnd har antagit ett särskilt rennäringspolitiskt program.

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2016-01-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?