tisdag 22 augusti 2017
Sametinget håller plenum tre gånger per år. Foto: Marie Enoksson.

Varför finns Sametinget?

Som ursprungsfolk har samerna delvis en annan ställning än andra nationella minoriteter i Sverige. 1977 erkände den svenska riksdagen samerna som ett ursprungsfolk i Sverige. Från 2011 står det i Sveriges grundlag att samerna är ett folk i Sverige. Att bli erkänd som ett folk innebär också en rätt till självbestämmande.

Invigt 1993
Sametinget i Sverige invigdes 1993 av kung Carl XVI Gustav. Det tillkom som ett resultat av en offentlig utredning som kallades Samerättsutredningen (SOU 1989:41). Finland har haft ett samiskt organ sedan 1973 och Norge invigde sitt sameting 1989.

Varför behövs ett sameting?
Om samerna ska kunna medverka i det politiska livet i Sverige behövs  ett representativt organ för det samiska folket. Samerna har som en liten minoritet i Sverige svårt att nå fram i ordinarie demokratiska församlingar där majoritetsbeslut gäller. Det finns inte heller någon särskild samisk representation i Sveriges riksdag.

Parlament och myndighet
Sametinget blev en blandning av folkvalt parlament och statlig förvaltningsmyndighet. Det innebär i praktiken att det finns en inbyggd konflikt mellan samernas vilja till ökat självbestämmande och statens vilja att kontrollera och reglera. Sametinget är en statlig förvaltningsmyndighet under regeringen, men ledningen utses inte av regeringen utan av det samiska folket. Regeringens direktiv finns i sametingsinstruktionen. Sametingets arbetsuppgifter är dock inskrivna i en lag, sametingslagen, och inte i en regeringsförordning.

Folkvald ledning
För att rösta i sametingsvalet där den folkvalda ledningen (plenum) utses, måste man anmäla sig till sameröstlängden. Plenum utser en styrelse, som i sin tur utser kanslichef som är chef över myndigheten där tjänstemännen arbetar. 

Dubbla och ibland motstridiga roller
Regeringen ger direktiv för myndigheternas verksamhet och myndigheterna ska verkställa regeringens politik. Det är inte helt oproblematiskt att Sametinget i sin egenskap av statlig myndighet skall verkställa den politik och de beslut som fattas av riksdag och regering. Sametingets folkvalda ledamöter har ibland valts in på partiprogram och vallöften som kan gå stick i stäv med Sveriges samepolitik.

Inte ett organ för självstyre
I regeringens proposition om Sametinget från 1992, sägs att ”trots benämningen TING är det inte frågan om något organ för självstyre, som skall verka i stället för riksdag eller kommunfullmäktige, eller i konkurrens med dessa organ”. Sametingslagen anger Sametingets formella status i första paragrafen: ”I denna lag ges bestämmelser om en särskild myndighet ‑ Sameting­et ‑ med uppgift främst att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige”.

Starkare ställning i internationell rätt
Sametinget i Sverige är alltså ännu inte ett organ för samiskt självbestämmande. Men urfolkens rättsliga ställning har stärkts i internationell rätt, vilket den så kallade Sametingsutredningen (SOU 2002:77) konstaterade: ”Det är numera alltså ostridigt att samerna har en rätt till kulturell autonomi och detta förutsätter en viss grad av självstyre”. Efter detta har FN:s urfolkdeklaration tillkommit som ytterligare förstärker urfolkens rätt. Läs mer

Fler uppgifter
Ett steg på vägen till självbestämmande, enligt den dåvarande svenska regeringen, var beslutet att göra Sametinget till central förvaltningsmyndighet för rennäringen. År 2007 överfördes vissa myndighetsuppgifter från tre länsstyrelser och Jordbruksverket i Jönköping till Sametinget (Prop 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande). Minoritetsreformen Från erkännande till egenmakt (2010) har inneburit ett större ansvar för språkfrågor och synliggörande av samiskan i samhället. En förändrad skrivning i sametingslagen som förstärker Sametingets ansvar för samisk kultur har ännu inte resulterat i konkreta förändringar, varken när det gäller budget eller uppgifter.

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2015-04-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?