URL:   https://www.sametinget.se/1001
V?lkommen till Sametinget


Välkommen till Sametinget
Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.


Buresboahtin Sámediggái
Sámediggi lea sihke stáhtalaš eiseváldi ja álbmotválljen sámi parlameanta bargogohččosiin ahte bearráigeahččat sámi kultuvraáššiid Ruoŧas.

Buorisboahtem Sámediggáj
Sámedigge l goappátjagá álmmukválljim parlamännta ja stáhta fábmudahka. Sámedikke gájkbadjásasj viddno l sáme kultuvrraássjijt Svierigin gåhtset.

Buerie båeteme Saemiedägkan
Saemiedigkie lea gåabpatjahkh staaten byjjesfaamoe jih almetjh veeljeme paarlamente, mej gujmie edtja gyhtjelassh guhtsedh mah saemien kultuvren bijre, Sveerjesne leah.

Klicka på bilden för mer information om talande webb.

 

Logga in på intranätet »

Om Sametinget »

Om cookies »

© Sametinget
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA

Besöksadress:
Adolf Hedinsvägen 58
Växel: 0980-780 30
Fax: 0980-780 31
kansli@sametinget.se

Öppettider:

Under sommaren:
Mån-Fre kl. 8.30-12.00

Under vintern:
Mån-Fre kl. 8.30-16.00
Lunchstängt kl. 12-13

KONTAKT

Mer kunskap om samernas kultur, historia, samhällsliv, språk med mera
www.samer.se
- Samiskt Informations-
centrums webbportal.

Samiskt språkcentrum »

 [Språk] Detta är språkcentrum Östersund/Tärnaby

Giellaguovddaš  »

 [Språk] Sámi giellaguovddaš lea buohkaid váras geat aigot nannet sámegiela sajádaga servvodagas. Sámedikki giellaguovddaža gávnnat Deardnás ja Staares.

Sátnegirji fas deaddiluvvon »

 [Språk] Dál sáhtát fas diŋgot mis oarjánsámegiel sátnegirjji.

Ny upplaga av ordbok »

 [Språk] Den sydsamiska ordboken finns åter att beställa från Sametinget.

Överklaga samebyärenden »

[] Viktig information att känna till om du vill överklaga ett ärende som rör din sameby.

Nyanmälan till röstlängd »

 [Politik] Om du är same, har fyllt 18 år och aldrig har röstat i sametingsvalet måste du anmäla dig till den samiska röstlängden innan den 20 oktober 2016!

Sámejienastuslohku  »

 [Politik] Jus áiggut jienastit válggas 2017 ja it leat registrerejuvvon de fertet ilmmuhit iežat maŋemusat 20 b.golggotmánus 2016.

Saemiengïelelåhkoe »

 [Politik] Åarejelsaemien gïelesne